Kalite Kontrol

Kalite Kontrol

Tarih: 6 Kasım 2013 | Vergi Günceli,


Denetim, bir bilginin, önceden belirlenen bir ölçüye uygunluğu konusunda tarafsızca kanıt toplayarak bir görüş bildirmektir. Bu görüş, bilgiden yararlanan ve buna göre karar veren bir çok kişiyi yakından ilgilendirmektedir. Denetçi tarafından verilen görüş, bu kişilerin menfaatlerini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, denetimin temelinde güven yatmaktadır. Bu güven, denetimin, standartlara uygun olarak yürütüldüğünü ve elde ettiğin sonuçları objektif olarak değerlendirerek bir sonuca ulaştığı yönündedir. Denetçi incelenen bilgilerin hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içermediği hususunda makul bir güvence oluşturur. Bu güvence, bilgiyi hazırlayanların sorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Ekonominin temelinde yatan güven duygusunu zedelememek için, denetim firmalarının kalite kontrol sistemlerini oluşturmaları ve sundukları hizmette bir kalite sağlamaları son derece önemlidir. Sonuç itibariyle, denetim firmaları bir hizmet üretmektedirler ve sunulan bu hizmet çeşitli kişileri etkilenmektedirler. Sunulan hizmetin bir kalite temeline dayandığını, hizmetten yararlananların bilmesi gereklidir. Bu nedenle, denetimde kalite standartları son derece önem taşımaktadır.

Denetim kalitesi ile ilgili IAASB tarafından yayınlanan temel olarak üç standart yer almaktadır. Bunlar;

–          ISQCs -1 International Standard on Quality Control 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Stataments, and Other Assurance and Related Servives Engagements

–          ISA 220 Quality Control for an Audit of Financial Statements

–          ISA 200 Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing

Bu standartlardan,  ISQC 1 ve ISA 200 Kamu Gözetim Kurumu tarafından aşağıdaki adlarla yayınlanarak yürürlüğe girmiştir:

–          KKS 1- Kalite Kontrol Standardı – Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kurulaşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol

–          BDS 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi.

–          BDS 220 Finansal Tabloların Denetimde Kalite Kontrol (Taslak)

KGK, ISA 220 için ise henüz bir çalışma yapmamıştır.

KKS 1, kalite konusunda en geniş kapsamlı standarttır. Standart, sadece denetim standartlarını kapsamına almamaktadır. Standart; denetçinin yürüteceği tüm hizmetlere ilişkin kalite kontrol sorunluluklarını düzenler. Bu hizmetler şunlardır:

–          Bağımsızı Denetim

–          Sınırlı Bağımsız Denetim (İnceleme)

–          Güvence Hizmetleri (Proforma Finansal Bilgilerin İncelenmesi hizmeti gibi)

–          İlgili Hizmetler (Finansal Bilgilerin Derlenmesi hizmeti gibi)

BDS 200, Finansal tabloların bağımsız denetimde, denetçilerin genel sorumluluklarını düzenler. Bu bakımdan, denetçinin genel amaçlarını ortaya koyar. Denetçinin amacı, finansal tabloların hata ve hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve böylece raporlamanın, mevcut standartlara uygun olarak hazırlandığını ortaya koymaktır. Denetçi bu faaliyetlerini de yürütürken, bağımsızlıkla ilgili olanlar da dahil olmak üzere aşağıdaki etik ilkelere uyar, denetim faaliyetini bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütür. Etik ilkeler, Muhasebeciler İçin Etik Standartlar Kurulu (IESBA-International Ethics Standards Board for Accountants) olarak yayınlanmaktadır. Ancak, henüz ülkemizde, etik ilkeler yayınlanmamıştır. Kurul etik ilkeleri aşağıdaki üç başlık altında toplamıştır.

–          Etik İlkelerin Genel Uygulaması

–          Kamu Sektöründe Profesyonel Muhasebeciler

–          İş Dünyasında Profesyonel Muhasebeciler

Henüz KGK tarafından yayınlanmayan ISA 220, finansal tabloların bağımsız denetimde, denetçilerin özel sorumluluklarının düzenlemektedir. Standart, kalite kontrolcünün, sorumluluklarına da deyinmektedir. ISA 220, KK1 ile birlikte değerlendirilmelidir. ISA 220, KK1’de belirtilen denetçinin tüm hizmetlerine ilişkin olarak belirlenen genel hükümlerini, bir bağımsız denetim sözleşmesi kapsamında nasıl uygulanacağını açıklamaktadır. KK1, müşteri ilişkilerinin ve denetim sözleşmelerinin kabülü ve devam ettirilmesine ilişkin olarak, denetçinin, sözkonusu denetimi yürütmek için gerekli kapasiteye sahip olduğu ve etik ilkelere uygunluğu sağlayabileceği konusunda gerekli politika ve süreçleri oluşturduğuna ilişkin makul güvence sağlamasını zorunlu kılar. ISA 220 ise, bir denetimde, bu hususların sağlanıp sağlanmadığının hususlarının kontrolünün, sorumlu ortakta olduğunu belirtmektedir.

Sözkonusu üç standart, bir denetimde kalite kontrol sisteminin neyi hedeflediğini, bunun için kimlerin sorumlu olduğunu ve nelerin yapılması gerektiğini belirlemektedir. Bu nedenle, kalite kontrol çalışmalarında bu üç standardın bir arada değerlendirilmesi bir zorunluluktur.

Paylaş


Okuma Önerisi

Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Denetçiler 2017 Yılı Gelir Bildirimlerini 15 Mayıs’ a Kadar KGK’ ya Bildirmeyi Unutmayın!

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.