Kalkınma Ajansı Hibeleri Nasıl Muhasebeleştirilecek? Gelir Olarak Dikkate Alınacak mı?

Kalkınma Ajansı Hibeleri Nasıl Muhasebeleştirilecek? Gelir Olarak Dikkate Alınacak mı?

Tarih: 22 Aralık 2014 | Vergi Günceli,


Kalkınma Ajanslarının gerçek veya tüzel kişilere sağladığı hibelerin gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı ve nasıl muhasebeleştirileceği konusunda uygulamada tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (10.2.9.2.4.) numaralı bölümünde, bu mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumlardan bu mahiyette sağlanacak her türlü destek tutarlarının ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca dâhil edileceği açıklanmıştır.

Buna göre, Kalkınma Ajansları tarafından hibe edilen para ve karşılıksız yardımların “602 Diğer Gelirler”hesabında izlenmesi ve gelir ve kurumlar vergisi yönünden gelir olarak dikkate alınarak dönem safi gelirine/kazancına dahil edilmesi gerekmektedir. “602 Diğer Gelirler” hesabı; işletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme vb. hasılat kalemlerinin izlendiği hesaptır.

Öte yandan, bu konudaki bir başka tereddüt ise, Kalkınma Ajansları tarafından hibe edilen bu para ve karşılıksız yardımların Avrupa Birliği’nden sağlanan hibeler gibi değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda yaşanmaktadır.

Avrupa Birliği’nden sağlanan hibelerin gelir vergisi karşısındaki durumu ile ilgili düzenleme GVK’nın geçici 84. Maddesinde yer almaktadır. Söz konusu geçici 84. Madde hükmü aynen aşağıdaki gibidir:

“Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.

Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara sâri inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler üzerinden ve yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden, fon hesabından yapılan harcama tutarları ile sınırlı olmak üzere, 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.”

Dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 84 üncü maddesi sadece Avrupa Birliğinden sağlanan hibelerini kapsamakta olup söz konusu madde hükmünün Kalkınma Ajanslarının gerçek veya tüzel kişilere sağladığı yatırım destekleyici hibelere uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Konu hakkında Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgede,

“Gelir Vergisi Kanununun Geçici 84 üncü maddesi sadece Avrupa Birliğinden sağlanan hibelerini kapsamakta olup söz konusu madde hükmünün Kalkınma Ajanslarının gerçek veya tüzel kişilere sağladığı yatırım destekleyici hibelere uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, Kalkınma Ajansları tarafından hibe edilen para ve karşılıksız yardımların “602 Diğer Gelirler” hesabında izlenmesi gerekmektedir.”

Şeklinde açıklama yapmıştır (MB. GİB. Van Defterdarlığı’nın 21/04/2014 tarih ve 60757842-GVK 94-8 sayılı özelgesi).

Paylaş


Okuma Önerisi

Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Standardı BDS 706 Yayımlandı.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.