KDV Tevkifatlı Olarak Düzenlenecek Faturalara Borçlanılan Miktar Olarak (Rakam ve Yazıyla) Ne Yazılacak?

KDV Tevkifatlı Olarak Düzenlenecek Faturalara Borçlanılan Miktar Olarak (Rakam ve Yazıyla) Ne Yazılacak?

Tarih: 18 Kasım 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığına vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda yetki verilmiştir.

Maliye Bakanlığı’nca bu yetkiye istinaden 14/04/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile;

– KDV tevkifatı yapacak kuruluşlar,

– Tevkifat uygulanacak işlemler ve

– Tevkifat oranları

ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Sözü edilen 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Belge Düzeni” başlıklı (3.4.2) bölümünde;

“Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; “İşlem Bedeli, Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dahil Toplam Tutar ve Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)” ayrıca gösterilecektir.

Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır.

Faturaya, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutar yazılacaktır.

Örnek:

KDV hariç 3.000 ¨ tutarındaki %18 oranında KDV’ye tabi bir işlem 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.   

İşlem Bedeli                              : 3.000
Hesaplanan KDV                           :    540 
Tevkifat Oranı                                    :   5/10
Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV   :    270
Tevkifat Dahil Toplam Tutar      : 3.540
Tevkifat Hariç Toplam Tutar      : 3.270
Yalnız Üçbinikiyüzyetmiş Türk Lirasıdır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Uygulamada, yukarıda ilgili bölümü yer alan Tebliğde konu net olarak açıklanmasına rağmen, mükellefler tarafından KDV tevkifatlı işlemler nedeniyle düzenlenecek faturalarda borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile ne yazılması gerektiği konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin yukarıda yer alan bölümünde de çok net olarak açıklandığı üzere,  KDV tevkifatlı olarak düzenlenecek faturalara, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutarın yazılması gerekmektedir. KDV tevkifatına tabi işlemlerde bu hususa özellikle dikkate edilmesinde fayda görülmektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 8,59 Olarak Belirlendi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.