KGK Kapsamında Denetime Tabi İşletmelerde Düzenlenecek Finansal Tablolar

KGK Kapsamında Denetime Tabi İşletmelerde Düzenlenecek Finansal Tablolar

Tarih: 22 Ocak 2014 | Vergi Günceli,


TTK kapsamında denetime tabi olacak kuruluşları belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı ile denetime tabi olacak şirketler, iki grup altında belirlenmiştir. Birinci grup, hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın denetime tabi olan şirketlerden oluşmaktadır (Örneğin, SPK tabi şirketler).  İkinci grup ise, belirli sınırların üstünde kaldıkları için denetime tabi olan şirketler yer almaktadır.  İkinci grupta yer alan şirketlerde genel sınırlar aktif toplamı (150 milyon ve üstü TL), yıllık (satış hasılatı 200 milyon ve üstü TL) ve çalışan sayısı (500 yüz ve üstü) olarak belirlenmiştir.

TTK, şirketlere uygulanacak standartları belirleme yetkisi KGK’ya vermiştir (TTK 88). KGK, ise BKK’ya göre denetime tabi olan şirketlerin, finansal tablolarının Türkiye Muhasebe /Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlemeleri zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunluluk 01.01.2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloları kapsamaktadır.

Kapsama dahil olan işletmelerin, düzenleyeceği finansal tablolar ve dönemleri TMS/TFRS’ler tarafından belirlenmiştir.  KGK’da bu konudaki tereddüde mahal vermemek için kamuoyuna bir açıklama yapmış ve konu hakkında açıklamalarda bulunmuştur.

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı’na göre işletmelerin aşağıdaki tabloları düzenlemeleri zorunludur (TMS 1.10):

–  Dönem Sonu Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

– Döneme Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

– Döneme Ait Özkaynak Değişim Tablosu

– Döneme Ait Nakit Akış Tablosu

KGK kapsamında raporlama yapacak işletmeler için dönem 2013 yılıdır. Bu kapsamda düzenlenecek finansal tablolar şunlar olacaktır:

–  31.12.2013 Tarihli Bilançosu Finansal Durum Tablosu

– 1.1.2013- 31.12.2013 Dönemi  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

– 1.1.2013- 31.12.2013 Dönemi Özkaynak Değişim Tablosu

– 1.1.2013- 31.12.2013 Dönemi Nakit Akış Tablosu

Finansal tabloların kullanıcı kararlarında kullanılmasında en önemli etmenler biri karşılaştırılabilir olmasıdır. Bu nedenle, her ne kadar 2013 dönemi için finansal tabloların hazırlanması zorunlu olsa da, bunların karşılaştırılma sunulması da ayrı bir zorunluluktur. TMS 1’e göre, cari döneme ait finansal tabloların karşılaştırmalı olarak sunulması gereklidir (TMS 1.38). Karşılaştırmalı sunulacak tablolar,

– Asgari olarak iki Finansal Durum Tablosu,

– İki Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı€ Gelir Tablosu,

– İki Nakit Akış Tablosu ve

– İki Özkaynaklar Değişim Tablosu.

Karşılaştırmalı tabloları da düşünüldüğünde işletmeler TMS/TFRS esaslarına göre aşağıdaki finansal tabloları düzenlemekle mükelleftirler.

31.12.2011 tarihli finansal durum tablosunun düzenlenme zorunluğu, 2012 dönemine baz olmasından kaynaklanmaktadır. TFRS-1 göre bu tablonunda yayınlanması zorunludur.

Denetim açısından ise, 31.12.2011 tarihli finansal durum tablosu denetime tabi değildir. Denetime tabi olan finansal tablolar ise şunlardır,

–  31.12.2013 Tarihli Finansal Durum Tablosu

– 1.1.2013- 31.12.2013 Dönemi Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

– 1.1.2013- 31.12.2013 Dönemi Özkaynak Değişim Tablosu

– 1.1.2013- 31.12.2013 Dönemi Nakit Akış Tablosu

31.12.2012 Tarihli Finansal Durum Tablosu ise, 2013 döneminin açılış bakiyelerini oluşturduğundan, açılış bakiyelerinin döneme etkisi ölçüsünde denetime tabilidir.

Paylaş


Okuma Önerisi

İlk Defa Denetlenecek İşletmelerde Çalışanlara Sağlanan Faydaların Raporlanması

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.