Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Net mi Brüt mü Olduğunun Belirtilmemesi Halinde Tevkifatın Hangi Tutar Üzerinden Yapılacağı

Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Net mi Brüt mü Olduğunun Belirtilmemesi Halinde Tevkifatın Hangi Tutar Üzerinden Yapılacağı

Tarih: 5 Mayıs 2014 | Vergi Günceli,


Uygulamada sıkça karşılaşılan durumlardan birisi de, gerçek kişilerden yapılan taşınmaz kiralamalarında kira sözleşmesinde kira tutarının net mi yoksa brüt mü olduğunun belirtilmemesi halinde, kiracı tarafından gelir vergisi stopajının hangi tutar üzerinden yapılacağıdır.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94.  maddesinin birinci fıkrasında,

“Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” 

hükmü yer almakta olup, söz konusu fıkranın 5/a bendinde, 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerde tevkifat oranı % 20 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, aynı Kanunun 96. Maddesinde ise, 

“Vergi tevkifatı, 94. madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder.

           

Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfill ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır.” 

denilmiştir.

Buna göre, kira sözleşmesinde kira bedelinin net mi brüt mü olduğunun belirtilmemesi durumunda, kira sözleşmesine göre fiilen ödenen tutarın net tutar olarak kabul edilmesi ve bu tutarın brüte iblağ edilmek suretiyle tevkifat matrahının belirlenmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir özelgede de,

“Kira sözleşmesinde belirtilen kira bedelinin net veya brüt olduğunun belirlenmemesi durumunda, kira sözleşmesine göre fiilen ödenen tutarın net tutar olarak kabul edilerek, bu tutarın brüte iblağ edilmek suretiyle tevkifat matrahının belirlenmesi gerekmektedir.”

Şeklinde görüş bildirilmiştir. (MB. GİB. İstanbul VDB.nin 17/03/2014 tarih ve 62030549-120[94-2013/966]-581 sayılı özelgesi)

Örneğin; kira sözleşmesinde kira bedelinin 10.000 TL. olarak belirtilmesi ancak bu tutarın net mi yoksa brüt mü olduğuna ilişkin bir açıklamaya yer verilmemesi halinde, kiracı tarafından kira bedeli net olarak kabul edilerek brüte iblağ edilecek, brüt tutar (10.000 TL./1-0,20) formülüyle 12.500 TL. olarak hesaplanacak, brüt tutar üzerinden % 20 oranında (12.500 TL. * 0.20=) 2.500 TL. gelir vergisi stopajı hesaplanacak ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek vergi dairesine ödenecektir.

Bu nedenle, yapılacak kira sözleşmelerinde mutlak suretle kira bedelinin net mi brüt mü olduğuna ilişkin bir açıklamaya yer verilmeli, ileride çıkacak ihtilafların önlenmesi bakımından kira dahil tüm sözleşmelerin, imzalanmadan önce en azından mali hükümler yönünden mutlaka YMM veya SMMM’lere incelettirilmesinde yarar görülmektedir

Paylaş


Okuma Önerisi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Değişiklik Yapılmıştır.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.