Kira Tespit Davası Sonucuna Göre Geçmiş Yıllara Dönük Olarak Ödenen Kira Farkları Gider Yazılabilir mi?

Kira Tespit Davası Sonucuna Göre Geçmiş Yıllara Dönük Olarak Ödenen Kira Farkları Gider Yazılabilir mi?

Tarih: 14 Mart 2014 | Vergi Günceli,


Başlıktan da anlaşılacağı üzere, bu konu, kiralık işyerlerinde faaliyette bulunan kişi ve firmalarda ortaya çıkmaktadır. Uygulamada, özellikle uzun süreli kiralamalarda kirayı düşük bulan iş yeri sahipleri kira tespit davası açarak, mahkemelerden kira bedelinin tespit edilmesini talep etmekte, dava sonucunda ise kira farkı doğması halinde kiracılardan talep etmektedirler. Kiracıların kira tespit davası sonucunda geçmiş yıllara ilişkin olarak kira farkı ödemeleri halinde, bu kira farklarını ödemeyi yaptıkları yılda gider yazıp yazamayacakları konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde; safi kazancın tespit edilmesi sırasında indirilecek giderler sayılmış olup, maddenin (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağıhükme bağlanmıştır.

Ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerli olup, tahakkuk esası, gelir veya giderin tahsil edildikleri ve ödendikleri döneme bakılmaksızın miktar ve mahiyet itibarıyla kesinleşmiş olmasını ifade eder. Bir giderin safı kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için;

– Mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olması,

– Kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında bir illiyet bağının bulunması,

– Kazancın elde edilmesine yönelik olması,

– Bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması ve yasal kayıtlarda izlenmesi,

– Karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve

– Maliyete dahil edilecek giderlerden olmaması

gerekmektedir.

Bu açıklamalara göre, işyeri sahiplerince açılan kira tespit davası sonucunda geçmişe dönük olarak ödenen kira farklarının fatura veya benzeri belgelerle (gider pusulası) belgelendirilmesi koşuluyla ödemenin yapıldığı yılın (dönemin) ticari kazancının/kurum kazancının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınması, diğer bir ifadeyle ödemenin yapıldığı yılda doğrudan gider olarak yazılması mümkün bulunmaktadır.

Nitekim, Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgede;

“ Özelge talep formunda, kiracısı bulunduğunuz işyeri sahibi tarafından açılan kira tespit davası sonucunda, 2009-2010-2011 dönemleri  için kira farklarını ve bu farklara ilişkin gelir vergisi tevkifatlarını  (stopaj) 2011 yılında ödediğiniz belirtilerek, bu kira farklarını 2011 yılında gider olarak dikkate alıp alamayacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

(…)

Buna göre, 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin olarak Mahkeme kararına istinaden ödemiş olduğunuz kira farkı ödemelerinin tevsike esas belgelerle belgelendirilmesi halinde ödemenin yapıldığı dönem ticari kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.”

Şeklinde görüş bildirmiştir. (MB. GİB. Balıkesir VDB.nin 22/02/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.10.15.01-2011-GVK-1384-24 sayılı özelgesi)

Dolayısıyla, açılan kira tespit davaları sonucunda verilen mahkeme kararlarına göre geçmişe dönük olarak kira farkı ödeyen müşterilerimizin, gider yazılacağı dönemle ilgili olarak ortaya çıkan bu özellikli duruma özellikle dikkate etmelerinde yarar olduğu düşünülmektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Mali Af Tasarısında Yer Alan Düzenlemeler

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.