KOSGEB’den Nitelikli Eleman İstihdamı İçin Alınan Hibe Desteğinin Gelir Yazılıp Yazılmayacağı ve KDV’ye Tabi Tutulup Tutulmayacağı

KOSGEB’den Nitelikli Eleman İstihdamı İçin Alınan Hibe Desteğinin Gelir Yazılıp Yazılmayacağı ve KDV’ye Tabi Tutulup Tutulmayacağı

Tarih: 9 Eylül 2013 | Vergi Günceli,


Uygulamada,Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) hibe olarak alınan nitelikli eleman desteğinin, kurumlar vergisi ve geçici vergi matrahlarının tespitinde gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

Aşağıda, KOSGEB tarafından verilen nitelikli eleman istihdam desteğinin şartları incelendikten sonra, bu şekilde alınan hibe destek tutarlarının vergi uygulaması bakımından gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususu açıklanacaktır.

1)NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

KOSGEB’in web sayfasında nitelikli eleman istihdam desteği konusunda yapılan açıklamalara aynen aşağıdadır.

a) Destek Unsurları

(1) Bu destek, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir.

(2) Bu destek, işletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayanyeni istihdam edilecek eleman veya destek başvurusu tarihi itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan nitelikli eleman için verilir.

(3) İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.

(4) Bu desteğin aylık üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve her bir eleman için 1.500 (bin beş yüz) TL’yi geçemez. Asgari Geçim İndirimi net ücrete dâhil edilmez.

(5) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

b) Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Nitelikli Eleman Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

(2) Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir

c) Ödeme

(1) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Hizmet Merkezine sunar.

(2) Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur.

3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(4) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

d) Desteğe İlişkin Diğer Hususlar

(1) Yeni istihdam edilecek nitelikli elemanın başvurunun kabul edildiğinin işletmeye bildirildiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) ayiçinde işe başlatılması gerekir. Aksi takdirde destek kararı iptal edilmiş sayılır.

(2) Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile bu Program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir.

(3) İşletme, nitelikli elemanı işten çıkarması veya elemanın kendi isteği ile işten ayrılması durumunda ilgili Hizmet Merkezine bilgi verir.

(4) Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.[1]

(5) İlk aya ilişkin destek ödeme tutarı hesaplamasında Hizmet Merkezinin uygunluk yazısının tarihi esas alınır.

2)KOSGEB’DEN HİBE OLARAK ALINANNİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİNİN KURUMLAR VERGİSİ BAKIMINDAN GELİR OLARAK DİKKATE ALINIP ALINAMAYACAĞI 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup, Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde de, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti başlıklı 38. maddesinin birinci fıkrasında ise, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağıaçıklanmıştır.

Bu çerçevede, Şirketlerin ticari faaliyetiyle ilgili olarak nitelikli eleman desteği için KOSGEB’den aldıkları hibe destek tutarlarının, ticari kazancın bir unsuru olarak kurum kazancına dahil edilmesi, bu kapsamda çalıştırılan personele yapılan ücret ödemelerinin ise,  Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate  alınması gerekmektedir.

Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı görüşü de aynı doğrultuda olup, verilen bir özelgede,

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı : 17192610-125[ÖZG-13/8]-223 06/08/2013
Konu : KOSGEB’den nitelikli eleman için alınan hibe desteğinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.  

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) personel net maaşının ½ si oranında nitelikli eleman desteği aldığınız belirtilerek, hibe olarak alınan bu desteğin kurumlar vergisi ve kurum geçici vergi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup, Gelir Vergisi Kanunu’nun 37 nci maddesinde de, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti başlıklı 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı  bendinde  de ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılıan genel  giderlerin kurum kazancının tespitinde  gider olarak indirileceği belirtilmiştir.

Buna göre, Şirketinizin ticari faaliyetiyle ilgili olarak KOSGEB’den nitelikli eleman desteği için alınan hibe destek tutarının, ticari kazancın bir unsuru olarak kurum kazancınıza dahil edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, personele yapılan ücret ödemelerinin,  Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate  alınabileceği ise tabiidir. “

Şeklinde idari görüş bildirilmiştir.

3)KOSGEB’DEN HİBE OLARAK ALINANNİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 

3065 sayılı KDV Kanununun 1. maddesine göre, verginin konusunu; her türlü mal ve hizmet ithalatı ile ticari, sınai, zirai veya mesleki faaliyet kapsamında yapılan veya maddenin 3. fıkrasında ismen zikredilen teslim ve hizmetler oluşturmaktadır.

KOSGEB tarafından nitelikli eleman istihdamı programı kapsamında hibe olarak verilen ödemeler, bir teslim ve hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmadığından, KDV’nin konusuna girmemekte ve dolayısıyla KDV’ye tabi bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili olarak çıkarılan 8/8/2011 tarihli ve 60 Sıra No.lu KDV Sirküleri’nde,

“ 1.7. KOSGEB’in Geri Dönüşümsüz Olarak Sağladığı Destekler

KOSGEB tarafından nitelikli eleman istihdamı ve yurtiçi fuarları finansal programı gibi geri dönüşümsüz olarak firmalara yapılan ödemeler bir teslim ve hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmadığından KDV’nin konusuna girmemektedir.”

Şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Yıl İçinde İlişkili Kişilerle Yapılan İşlemlerde Yıllık Belgelendirme

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.