Ödenen Ecrimisil Bedelleri Kira Gideri Olarak Giderleştirilebilir

Ödenen Ecrimisil Bedelleri Kira Gideri Olarak Giderleştirilebilir

Tarih: 31 Mart 2014 | Vergi Günceli,


Ecrimisil, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 74 üncü maddesine istinaden çıkarılan “Hazine Taşınmazlarının  İdaresi Hakkındaki Yönetmelik”e göre Hazine taşınmazının, idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak idarece talep edilen tazminat şeklinde tanımlanmıştır.

Oteller gibi bir takım işletmeler, Hazine’ye ait taşınmazları kullanmakta olup, bu nedenle ecrimisil ödemelerine muhatap olabilmektedir. İşletmelerin ecrimisil ödemeleri yanında gecikme zammı ödemeleri de mümkündür. Bu ödemelerin gider olarak kabul edilip edilmeyeceği ve katma değer vergisi (KDV) karşısındaki durumları aşağıda açıklanmıştır.

Ödenen ecrimisil bedellerinin mahiyeti konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır. İlk görüş, ecrimisil bedellerinin kamuya ödenen tazminat olduğunu iddia etmektedir. Bizim de katıldığımız diğer görüş ise bu ödemelerin mahiyetinin taşınmazların kullanım bedeli karşılığında ödenen kira ödemesi niteliğinde olduğunu savunmaktadır.

Maliye Bakanlığı son dönemde verdiği muktezalarda ikinci görüşü benimsemiş olup, ödenen ecrimisil bedellerinin kira ödemesi mahiyetinde olduğunu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 40/1 maddesi kapsamında giderleştirilebileceği yönünde bir çok görüş vermiştir. Ecrimisil ödemelerinin hangi döneme ilişkin kurum kazancının tespitinde dikkate alınacağı konusunda da İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 62030549-125[8-2012/108]-749 sayı ve 21.05.2013 tarihli muktezada ecrimisil ödemelerinin yapıldığı dönemde gider olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir.

Diğer yandan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nın (KDVK) 1/3-f maddesinde GVK’nın 70’inci maddesinde sayılan mal ve hakların kiralanmasının verginin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır. Diğer yandan kanunun 17/4-p maddesinde “Hazineye ait taşınmaların kiralanması” vergiden istisna tutulmuştur. Bu hüküm nedeniyle ecrimisiller, KDV’den istisnadır.

Ecrimisillere ilişkin gecikme zamları ise 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-d maddesinde kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyen unsurlar arasında sayılmıştır. Bu nedenle kurum kazancından indirilmesi mümkün değildir.

Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin verdiği yakın tarihli muktezalardan bazıları şunlardır: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 62030549-125[8-2012/108]-749 sayı ve 21.05.2013 tarihli muktezası, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-8-49 sayı ve 20.02.2012 tarihli muktezası, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-37-13-1012 sayı ve 18.11.2011 tarihli muktezası.

Paylaş


Okuma Önerisi

Bireysel Emeklilik 2017 İşverenlere Yönelik Kılavuz

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.