Özel Ders Veren Öğretmenlerin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

Özel Ders Veren Öğretmenlerin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

Tarih: 16 Eylül 2013 | Vergi Günceli,


Okulların açıldığı bugünlerde okul işlemleri dışında veliler çocuklarını daha iyi yetiştirmek ve ders eksikliklerini kapatmak amacıyla özel ders aldırma telaşına kapılmakta, bu alanda hizmet veren öğretmelerle görüşmektedirler. Özel ders fiyatlarına bakıldığında, ödenecek ücretlerin aile bütçesinde önemli bir yeküne ulaştığı görülmektedir.

Özel dersler, ağırlıklı olarak devlet veya özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler tarafından verilmektedir. Sayıları çok fazla olmasa da, sadece bu alanda çalışan yani özel ders veren öğretmenlere de rastlanılmaktadır.

Uygulamada, bu kapsamda ödenen özel ders ücretleri için öğretmenlerden herhangi bir fatura veya benzeri belge alınamamaktadır. Çünkü, öğretmenler özel ders verme işlemlerini kayıt dışı olarak yapmaktadırlar. Bu durum özellikle vergi mükellefiyeti bulunan veliler açısından dezavantaj yaratmaktadır. Çünkü, gelir vergisi mükellefiyeti bulunan velilerin, GVK’nın 89/2. maddesine göre, beyan ettikleri gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla küçük çocuklarına ilişkin olarak yaptıkları eğitim giderlerini gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecekleri gelirlerinden indirme imkanları bulunmaktadır. “Küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. Veliler, özel ders ücretlerini kayıt dışı olarak ödemeleri halinde, bu indirimden yararlanmaları da söz konusu olmamaktadır. Diğer taraftan ise, sektörde bir kayıt dışılık oluşmakta, Devlet bir vergi kaybı ile karşı karşıya kalmaktadır.

1) Özel Ders Veren Öğretmenlerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

– 65. maddesinde;

“Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. 

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”,

 66. maddesinde ise;“Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.”,

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, öğretmenler tarafından öğrencilere yapılan özel ders verme faaliyetinin serbest meslek faaliyeti, bu faaliyetten elde edilen kazancın da serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca,  özel ders veren öğretmenlerin devlet veya özel bir eğitim kurumunda da öğretmenlik yapmaları halinde, bu kurumlar tarafından ödenen ücretlerden gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle, tek işverenden alınan söz konusu ücretler, bu öğretmenler tarafından serbest meslek faaliyeti nedeniyle verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmeyecektir.

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir özelgede,

“Ücretli çalıştığınız özel okul dışındaki öğrencilere özel ders vermenize ilişkin faaliyetinizin serbest meslek faaliyeti, bu faaliyetinizden elde edilen kazancın da serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu faaliyetiniz dolayısıyla serbest meslek makbuzu düzenlemeniz ve serbest meslek kazanç defteri tutmanız zorunlu bulunmaktadır.”

Şeklinde görüş bildirilmiştir. (MB. GİB. İzmir VDB.nin 30/07/2013 tarihli ve 84098128-120.04-450 sayılı özelgesi)

2) Özel Ders Veren Öğretmenlerin KDV Karşısındaki Durumu

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1. maddesine göre, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki teslim ve hizmetler KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Bu çerçevede, öğretmenlerin özel ders verme hizmetleri GVK yönünden serbest meslek faaliyeti olarak kabul edildiğinden, bu kapsamda gerçekleştirilen özel ders verme hizmetleri KDV’ye tabi bulunmaktadır. Bu kapsamda hizmet veren öğretmenlerin KDV mükellefiyeti tesis ettirmeleri ve her ay KDV beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

En Kolay Kredi Ödenmeyen Vergi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.