Perakende Satış Fişleri Yabancı Para Cinsinden Düzenlenebilir mi?

Tarih: 11 Eylül 2013 | Vergi Günceli,


Uygulamada, özellikle satışlarının tamamı veya büyük bir kısmını yabancı müşterilere yapan işletmelerde, perakende satış fişlerinin yabancı para cinsinden düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun ;

“Perakende Satış Vesikaları” başlıklı 233. maddesinde;

“Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.

1. Perakende satış fişleri;

……

Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.

Perakende satış fişi ile yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. ….” ,

“Türkçe Tutma ve Türk Parası Kullanma Zorunluluğu” başlıklı 215. Maddesinde ise;

“….. ) Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.  ….” 

hükümleri yer almaktadır.

Bu çerçevede, perakende satış fişlerininin, Türk para birimi karşılığının gösterilmesi şartıyla yabancı para birimi üzerinden düzenlenmesi ve kullanılması mümkün bulunmaktadır. Vergi Usul Kanununun 215. Maddesi buna imkan vermektedir.

Konu hakkında Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgede;

“ Yabancı turistlere hizmet karşılığı  düzenleyeceğiniz perakende satış fişlerini, Türk para birimi karşılığının gösterilmesi şartıyla yabancı para birimi üzerinden düzenlemeniz mümkün bulunmaktadır.”

Şeklinde idari görüş bildirmiştir (MB. GİB. İzmir VDB.nin 21/03/2013 tarihli ve 67854564-010.01-159 sayılı özelgesi).

Paylaş


Okuma Önerisi

Vergi Yükümlülüklerinin Muhasebeleştirilme Esasları Belirlendi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.