Sağlık Harcamalarının Tevsikinde Yazar Kasa Fişi Kullanılabilir mi?

Sağlık Harcamalarının Tevsikinde Yazar Kasa Fişi Kullanılabilir mi?

Tarih: 6 Mart 2015 | Vergi Günceli,


Gelir vergisi mükellefleri bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirleri takip eden yılın Mart ayında beyan etmektedirler. Beyan edilen gelir vergisi matrahının tespitinde sağlık harcamaları indirim olarak dikkate alınabilmektedir. Söz konusu harcamaların tevsikinde fatura ya da yazar kasa fişi kullanılmaktadır. Mükelleflerin bu harcamalarını yazarkasa fişi ile tevsik etmeleri halinde harcamaların matrahtan indirilip indirilemeyeceği konusunda tereddüt oluşmaktadır. Konuya ilişkin görüşlerimize aşağıda yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde, beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 227’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir” hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsiki zorunlu bulunmaktadır.

Mezkur kanunun 232’nci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilenlerin birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazancı basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde olduğu hükme bağlanmıştır.

VUK’un 233’üncü maddesinde ise birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerledefter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri karşılığında yazar kasa fişi düzenleyebilecekleri düzenlenmiştir.

Bu hükümlere göre, alınan yazar kasa fişleri “tevsik edilecek belge” olarak kabul edilmekle birlikte; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sağlık harcamalarını fatura ile tevsik etmeleri gerekmektedir. Diğer gelir vergisi mükelleflerinin ise yazar kasa fişi ile bu harcamalarını tevsik etmeleri mümkündür.

*Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Karar Defterinin Kapanış Tasdikinin Ocak Ayı İçerisinde Yaptırmayı Unutmayın!

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.