Sevk Edilen Mallara İlişkin Bilgiler Sevk İrsaliyesine Yazılmayıp, Ek Bir Listede Gösterilebilir mi?

Sevk Edilen Mallara İlişkin Bilgiler Sevk İrsaliyesine Yazılmayıp, Ek Bir Listede Gösterilebilir mi?

Tarih: 19 Nisan 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, sevk irsaliyesi mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belge olup,  malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı durumlarda, taşınan ve taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması zorunlu bulunmaktadır.

Ancak, satışa sunulan ürün çeşidinin fazla olduğu durumlarda her bir ürünün irsaliyeye yazılması çok zor ve gereksiz irsaliye nüshasının kullanımına neden olduğundan, uygulamada, malların alıcılara teslim edilmek üzere bu şekilde gönderildiği durumlarda sevk edilecek ürünlere ilişkin oluşturulan ve işletme yetkilileri tarafından onaylanan bir listenin sevk irsaliyesine ek olarak konulması halinde, söz konusu bilgilerin ayrıca sevk irsaliyesine yazılmasına gerek olup olmayacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

Vergi Usul Kanununun 230. Maddesinde;

“ Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.”

1- Sevk İrsaliyesini Düzenleyecek Mükellefler

Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinin 5. bendinde, sevk irsaliyesinin mal hareketi sırasın­da veya fiilî sevk sırasında düzenlenmesi ve mal ile birlikte bulunması asıl olduğundan;

– Malın alıcıya teslim edilmek üzere sa­tıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının,

– Teslim edilen malın alıcı tarafından ta­şınması veya taşıttırılması halinde alıcı­nın

taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundu­rulması şarttır.

Ayrıca, 246 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği gereği taşımanın alıcı tarafından yapıldığı veya yaptırıldığı hallerde de varılan mutabakat gereği sevk irsaliyesinin satıcı tarafından düzenlenmesi de mümkün bulunmaktadır.

2- Sevk İrsaliyesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler

Vergi Usul Kanunu’nun 230/5. Maddesinde fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç irsaliyeler hakkında 231. madde hükmünü uygulanacağı belirtildiğinden, sevk irsaliyeleri hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç fatura nizamına ait hükümler uygulanmaktadır. Buna göre, sevk irsaliyesinde asgari olarak şu bilgilerin bulunması zorunludur:

– Düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası,

– Düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,

– Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,

– Malın veya işin nevi, miktarı.

3- Sevk İrsaliyesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler, İrsaliye Üzerine Yazılmayıp Ek Bir Liste Olarak Konulabilir mi?

Sevk irsaliyesinin mal hareketi sırasın­da veya fiilî sevk sırasında düzenlenmesi ve mal ile birlikte bulunması asıl olduğundan;  taşınan veya taşıttırılan mallar için bulunması zorunlu olan asgari bilgileri içeren sevk irsaliyesinin düzenlenmesi şart olup, sevk edilecek ürünlere ilişkin listenin eklenmesi suretiyle sevk irsaliyesinin düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Konu hakkında verilen ve tam metni aşağıda yer alan özelgede de, aynı doğrultuda görüş bildirilmiştir:

“T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı : 11395140-105[230-2012/VUK-1- . . .]–1007 17/04/2014
Konu : Sevk edilen malların dökümünün irsaliyeye eklenecek listede gösterilip gösterilemeyeceği.  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin satışa sunduğu ürün çeşidinin fazla olması nedeniyle, sevk edilecek ürünlere ilişkin listenin eklenmesi suretiyle sevk irsaliyesi düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun “İspat edici kağıtlar” başlıklı 227 nci maddesinin birinci fıkrasında; bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmış, 229 uncu maddesinde de, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

            Mezkur Kanunun 230 uncu maddesinin (5) numaralı bendinde ise; “… (… Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir…)” hükmüne yer verilmiştir.

            Anılan madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belgedir. Bu nedenle, malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı durumlarda, taşınan ve taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

            Buna göre, sevk irsaliyelerinde bulunması gerekli bilgiler şunlardır:

            1- Düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası,

            2- Düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,

            3- Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,

            4- Malın veya işin nevi, miktarı.

            Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; şirketiniz tarafından yapılan sevkiyatlarda, malın alıcıya teslim edilmek üzere firmanız tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı durumlarda, taşınan veya taşıttırılan mallar için bulunması zorunlu olan asgari bilgileri içeren sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunlu olup, sevk edilecek ürünlere ilişkin listenin eklenmesi suretiyle sevk irsaliyesi düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.”

Paylaş


Okuma Önerisi

Şirketler Artık Mal ve Hizmet Satın Aldıkları Mükelleflerin Faal Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecek!

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.