Sigorta Primleri ve BES Katkı Payları Gelir Vergisi Matrahından İndirilebilir mi?

Sigorta Primleri ve BES Katkı Payları Gelir Vergisi Matrahından İndirilebilir mi?

Tarih: 23 Mart 2015 | Vergi Günceli,


Gelir vergisi mükelleflerinin sigorta primi ve bireysel emeklilik sistemi (BES) katkı payı olarak ödenen tutarların gelir vergisi matrahından indirilmesi özellik arz etmekte olup, konuya ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

GVK’nın 89’uncu maddesinin 1 numaralı bendi şöyledir:

“Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir.).

Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.”

Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 01.01.2013 olup, maddenin yürürlüğe girmeden önceki haline göre bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları gelir vergisi beyannamesinde bildirilen gelirden indirim konusu yapılabiliyordu. Ancak yapılan yeni düzenlemeler neticesinde 01.01.2013 tarihinden itibaren bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları beyannamede bildirilen gelirden indirim konusu yapılamayacaktır.

Kanun maddesinde de belirtildiği üzere hayat sigortalarına ve şahıs sigortalarına ödenen primler aşağıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda beyan edilen gelirden indirilecektir.

-Beyan edilecek gelirden indirebilecek hayat sigortası primlerinin % 50’sinin ve şahıs sigortası primlerinin tamamının toplam tutarı, beyan edilen gelirin % 15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamalıdır. 2014 yılı için asgari ücretin yıllık tutarı 13.230 TL’dir.

– Beyannamede indirim konusu yapılacak hayat sigortası primi ve şahıs sigortası primleri kişinin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ilişkin olmak zorundadır.
GVK-3/2003-3 sayılı gelir vergisi sirkülerinin 3.1. bölümünde “küçük çocuk” tabiri, 18 yaşını doldurmamış ve mükellef tarafından bakmakla yükümlü olunan(Nafaka suretiyle bakılanlar dahil) kişiler olarak tanımlanmıştır.

-Ödeme yapılan sigorta şirketinin Türkiye’de yerleşik olması ve merkezinin Türkiye’de bulunması ve bunun yanında sigorta sözleşmesinin bu şirketler nezdinde yapılmış olması gerekmektedir.

-Primlerin ödemesinin gelirin elde edildiği yılda yapılmış olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması gerekmekte­dir.

Eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde bunlara ait prim ödemeleri kendi gelirlerin­den indirilebilecektir. İlgili yılda indirilemeyen prim ödemeleri­nin sonraki yıllara devretmesi mümkün değildir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Ortaklardan Olan Alacaklar Şüpheli Alacak Sayılarak Karşılık Ayrılabilir mi?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.