Şirketler, Üye Oldukları Derneklere Ödedikleri Giriş ve Üyelik Aidatlarını Gider Yazabilirler mi?

Şirketler, Üye Oldukları Derneklere Ödedikleri Giriş ve Üyelik Aidatlarını Gider Yazabilirler mi?

Tarih: 27 Aralık 2013 | Vergi Günceli,


Şirketler, gerek faaliyet alanı ile ilgili olan gerekse diğer nedenlerle bazı derneklere üye olabilmekte, üyelik içinde giriş ve üyelik aidatı adı altında ödemeler yapabilmektedirler. Uygulamada, üye olunan derneklere bu şekilde ödenen giriş ve üyelik aidatlarının kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde ise, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, birinci bendinde de, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilebileceğibelirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir. Bir masrafın genel gider adı altında gider yazılabilmesi için;

– Genel giderlerin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış olması,

– Masrafla iş arasında açık, güçlü bir illiyet bağının mevcut olması,

– Masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması

gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı’nın dernek üyelik aidatlarının gider yazılabilmesine ilişkin yaklaşımı, dernek üyeliğinin şirket faaliyetlerinin yürütülmesi ve ticari kazanç elde edilmesi için kanunen veya ilgili mevzuat gereği zorunlu olup olmamasına bağlı olarak değişmektedir. Dernek üyeliği, şirket faaliyetlerinin yürütülmesi ve ticari kazanç elde edilmesi için kanunen veya ilgili mevzuat gereği zorunlu olması halinde, bu Derneklere üyelik için ödenen giriş ve üyelik aidatları kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Aksi durumda, yani Dernek üyeliği, şirket faaliyetlerinin yürütülmesi ve ticari kazanç elde edilmesi için kanunen veya ilgili mevzuat gereği zorunlu olmaması halinde, bu Derneklere üyelik için ödenen giriş ve üyelik aidatları kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır. Nitekim, konu ile ilgili olarak verilen bir özelgede;

“ İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden şirketinizin faaliyet konusu gereği pil/batarya ithalatı yaptığı, Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi) kapsamında belirtilen ürünlerin ithalatı için ihtiyaç duyduğu “Çevre Uyum Belgesini”  Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğine üye olarak karşıladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bu Derneğin atık yönetimi konusunda da şirketinize fayda sağladığı anlaşılmış bulunmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; şirketinizin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğine üyeliğinin, faaliyetlerinizin yürütülmesi ve ticari kazanç elde edilmesi için kanunen veya ilgili mevzuat gereği zorunlu olması kaydıyla bu Derneğe üyelik için ödemiş olduğunuz giriş bedeli ile aidatların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Ancak, anılan derneğe üyelik nedeniyle vermiş olduğunuz giriş bedeli ve aidatların, çevre uyum belgesinin şirketinizce alınması halinde ödenecek tutarı aşması halinde aşan kısmın gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir.”

Şeklinde görüş bildirilmiştir. (GİB. Ankara VDB.nin 21/08/2013 tarihli ve 38418978-120[40-12/14]-891 sayılı özelgesi)

Bu açıklamalara göre,şirketlerin dernek üyelik aidatlarının gider olarak yazılması konusuna özellikle dikkat ederek,

–  Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi ve ticari kazanç elde edilmesi için kanunen veya ilgili mevzuat gereği zorunlu olan Dernek üyelikleri için ödedikleri giriş ve üyelik aidatlarını kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate almaları,

– Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi ve ticari kazanç elde edilmesi için kanunen veya ilgili mevzuat gereği zorunlu olmayan Derneklere üyelik için ödenen giriş ve üyelik aidatlarını ise kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate almamaları gerekmektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Hizmet İhracatında KDV İstisnası Uygulaması ve Özellik Gösteren Haller

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.