Şirketler, Yabancı Müşterilerinin Maç İzlemeleri İçin Spor Kulüplerinden Kiraladıkları Localar İçin Yaptıkları Ödemeleri Gider Yazabilir mi?

Şirketler, Yabancı Müşterilerinin Maç İzlemeleri İçin Spor Kulüplerinden Kiraladıkları Localar İçin Yaptıkları Ödemeleri Gider Yazabilir mi?

Tarih: 4 Ekim 2013 | Vergi Günceli,


Özellikle ihracatçı şirketler başta olmak üzere yabancı ülkelerle iş yapan şirketler yurt dışındaki müşterilerinin Türkiye ziyaretlerinde bu konudaki taleplerini de dikkate alarak stadlarda maç izletmekte, bunun için loca kiralayarak, kira ödemektedirler. Bu şekilde ödenen kira bedellerinin gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde ise 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir. Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde safi kazancın tespit edilmesi için indirilecek giderlerin neler olduğu sayılmış olup, (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin indirilebileceği belirtilmiştir.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında tadadi şekilde belirlenen giderler dışında kalan ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderlerdir. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilebilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilebilmesi için,

– Giderle kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi arasında illiyet bağının bulunması,

– Giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması,

– Yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması

gerekmektedir.

Yurt dışından gelen müşterilerin bazı takımların maçlarını staddan izleyebilmeleri için loca kiralanması nedeniyle ödenen kira bedelleri, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi esnasında yapılan bir harcama ve gider unsuru gibi görünmekle beraber, geliri doğuran olayla açık ve güçlü bir illiyet bağı mevcut değildir. Çünkü, stad locası kiralamaları şirket tüzel kişiliklerinin kendi iradesinin sonucu olup, faaliyetlerin yürütülmesi ve gelir elde edilmesi için zorunlu bir harcamayı gerektirmemektedir.

 

Bu çerçevede, yurt dışından gelen müşterilerin maç izlemeleri için ödenen stad loca kiralama bedellerinin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel gider olarak kabul edilmesi söz konusu olmadığından, bu ödemelerin, safi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Konu hakkında Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgede;

“Şirketinizin yurt dışı müşterilerinin talepleri doğrultusunda stad locaları kiralanması nedeniyle ödenecek kira bedelleri, kurum kazancınızın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel gider olarak kabul edilemeyeceğinden, söz konusu ödemeler, safi kurum kazancının tespitinde gider olarak değerlendirilemeyecektir.”

Şeklinde görüş bildirilmiştir. (MB. GİB. Büyük Mükellefler VDB.nin 20/08/2013 tarihli ve 64597866-125[8-2013]-130 sayılı özelgesi)

Paylaş


Okuma Önerisi

Yurt Dışı Alacakların Şüpheli Hale Gelmesi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.