Site Yöneticilerine Ödenen Ücretler Stopaja Tabidir

Site Yöneticilerine Ödenen Ücretler Stopaja Tabidir

Tarih: 26 Mayıs 2014 | Vergi Günceli,


Son yıllarda konut sektöründe site şeklinde inşaatlar yapıldığı, site yönetimi için site sakinlerinden veya dışarıdan bir yönetici belirlendiği görülmektedir. Uygulamada site yöneticilerine ödenen ücretlerin stopaja tabi olup olmadığı ve beyan edilip edilmeyeceği konusunda yaşanan tereddütlere yönelik aşağıda açıklama yapılacaktır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 27’nci maddesine göre; site, kat malikleri kurulunca yönetilir. Kanunun 34’üncü maddesine göre, kat malikleri  sitenin yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (yönetici), kurula da (yönetim kurulu) denir. Diğer yandan yöneticiye ücret tayin edilmesi mümkündür.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 61’inci maddesine göre ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Kanunun 62’nci maddesinde işveren, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir. Buna göre site yöneticisinin verdiği hizmet karşılığında elde ettiği menfaat, ücrettir. Kat malikleri kurulu (site yönetimi) ise işveren niteliğindedir.

Mezkur kanunun 94/1-1 maddesine göre, kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler hizmet erbabına ödenen ücretlerden 103 ve 104’üncü maddelere göre tevkifat yapmaya mecburdurlar.

Site yönetiminin maddede belirtilen tevkifat yapmakla yükümlü olanlar arasında yer alıp almadığı konusunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 20.10.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-451 sayılı muktezada site yönetiminin maddede belirtilen “sair kurum” olarak sayılması gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu özelgenin ilgili bölümü aşağıdaki gibidir.

Öte yandan kişilerin bazı amaçlarla birleşerek meydana getirdikleri ve kendilerinden ayrı bağımsız bir şahsiyeti olan teşekküller genel olarak “sair kurum” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan Site Yöneticiliği’nin vergi tevkifatı yapma zorunluluğu bulunan kişi ve kurumların belirtildiği 94 üncü  madde içeriğinde yer alan “sair kurum” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir”

Buna göre, site yönetiminin yöneticiye yaptığı ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapması gerekmektedir. GVK’nın 86/1-b maddesinde ise tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerin beyan edilmeyeceğine hükmedilmiştir. Buna göre yöneticinin elde ettiği ücret gelirine ilişkin beyanname verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ücret geliri üzerinden yapılan stopaj nihai vergileme olacaktır.

Paylaş


Okuma Önerisi

Hakediş Ödemeleri ve Yapı Kullanma İzin Belgelerine İlişkin SGK Genel Yazısı Yayınlandı.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.