SMMM’ler Dış Giyim Harcamalarını Gider Olarak Dikkate Alabilirler mi?

SMMM’ler Dış Giyim Harcamalarını Gider Olarak Dikkate Alabilirler mi?

Tarih: 20 Aralık 2013 | Vergi Günceli,


Uygulamada, SMMM’lerce serbest meslek faaliyetinin ifası sırasında kullanılan dış giyim harcamalarının mesleki kazancın tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı ve bu harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV’lerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

1) SMMM’ler Dış Giyim harcamalarını Gider Olarak Dikkate Alabilirler mi?

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun  “Serbest Meslek Kazancının Tespiti” başlıklı 67. maddesinin birinci fıkrasında; “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.”hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun “Mesleki Giderler” başlıklı 68. maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış, maddenin birinci fıkrasının

– 1 numaralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin (İkametgahlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgahı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.),

– 2 numaralı bendinde ise, hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile 27. maddede yazılı giyim giderlerinin

mesleki kazancın tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir.

Öte yandan, anılan Kanunun 27/2. Maddesinde ise; demirbaş olarak verilen giyim eşyasının (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası) gelir vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu açıklamalara göre, Gelir Vergisi Kanununun 68. maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yer alan genel giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için;

– Kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması,

– Yapılan işin mahiyetine uygun olması ve

– İş hacmi ile mütenasip olması

gerekmektedir. Aynı maddenin 2 numaralı bendinde yer alan giyim giderleri ise, işyerinde çalıştırılan hizmetli ve işçilere verilen giyim eşyalarıyla sınırlı olup,

 

– Bunların giyime hazır şekilde ve ayın olarak verilmesi,

– Ticari teamüllere göre bu eşyanın işverence temininin alışılagelmiş olması ve

– Hizmetli ve işçilerin işten ayrılmaları durumunda bunların geri teslim edilmesi

gerekmektedir.

Dolayısıyla, SMMM mesleğinin ifasında kullanılan dış giyim eşyaları sadece bu faaliyetin yürütülmesine mahsus olmadığından ve söz konusu dış giyim eşyaları iş dışında özel hayatta da kullanılmaya elverişli bulunduğundan, dış giyim harcamaları ile SMMM’lerin mesleki kazancının elde edilmesi veya idamesi arasında doğrudan bir bağ olduğundan söz edilmesi mümkün olamamaktadır. Aynı durum, YMM’ler için de geçerlidir. Bu nedenle, SMMM’lerin dış giyim harcamalarının Gelir Vergisi Kanununun 68. maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu harcamaların serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması da söz konusu değildir. Maliye Bakanlığı’nın 23/10/2013 tarihli ve 39044742-KDV.29-1692 sayılı özelgesi ile bildirdiği görüşü de bu doğrultudadır.

2) SMMM’ler Dış Giyim harcamalarına ilişkin Olarak Ödedikleri KDV’leri İndirim Konusu Yapabilirler mi?

KDV Kanununun 30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Buna göre, SMMM’lerin dış giyim harcamaları Gelir Vergisi Kanununa göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen gider olarak kabul edildiğinden, bu harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV’nin, KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılması da mümkün bulunmamaktadır.

Paylaş


Okuma Önerisi

Arsanın Parsellenerek Satılması Gayrimenkul Satış İstisnasına Engel mi?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.