Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarih: 13 Haziran 2016 | Vergi Günceli,


29.05.2016 tarih ve 29726 Sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Anılan yönetmeliğin önemine istinaden yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıdadır:
I- Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi süresi ve primlerin ödenme süreleri
1- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi
a) Özel Nitelikteki İşyerlerinde Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi
Özel nitelikteki işyeri işverenleri ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,
Özel nitelikteki işyeri işverenleri ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde,
aylık prim ve hizmet belgesini verecektir.
b) Resmi Nitelikteki İşyerlerinde Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi
Resmî nitelikteki işyeri işverenleri en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde aylık prim ve hizmet belgesini verecektir.
2- İşe iade sonucunda göre verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri ile primlerin ödenmesi
4857 sayılı İş Kanunu’nun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca göreve iadesine karar verilen sigortalı personel için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk edecek sigorta primlerinin,
1) 21.8.2013 tarihine kadar kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının sigortalıya tebliğinden sonra on iş günü içinde sigortalı, işverene işe başlamak üzere başvurduğu takdirde, onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı,
2) 21.8.2013 tarihinden itibaren sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ile
a) İşverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin,
b) İşverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin,
içinde bulunduğu ayı takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23’üne, resmî nitelikte olması halinde 7’sine kadar, SGK’ya, e-sigorta kanalıyla gönderilmesi veya kâğıt ortamında verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir.
3- Akdedilen toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesi gereken ücretlere ilişkin primler
Toplu iş sözleşmesi mevzuatına göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak ödenen ücretlere ilişkin sigorta priminin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi izleyen ay/dönemin sonuna kadar kuruma ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilir.
4- Libya’da işçi çalıştıran işverenlerin prim ödeme süresi
Libya’da 4/a kapsamında daimi sigortalı çalıştıran işverenlerin, her ay için sigortalılardan kesecekleri sigorta primlerini kendilerine ait prim tutarlarına da ekleyerek en geç ilgili olduğu ayı takip eden üç ay içinde ödemeleri halinde, söz konusu primler yasal süresi içerisinde ödenmiş sayılır.
5- Sehven yanlış tahakkuk eden sigorta primleri
Sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması şartıyla, sigortalılarca ödenen prim ve prime ilişkin borcun noksan tahakkuk ettirildiğinin SGK tarafından sonradan tespit edilmesi halinde tespit edilen fark prime ilişkin borç aslı ilgilisine tebliğ edilir. Borç aslı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ödenmemiş ise tebliğ tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır.
6- Emekli olup 4/b kapsamında çalışmaya devam edenler
Hangi sigortalılık statüsünden emekli olduğunda bakılmaksızın 4/b kapsamında çalışmaya devam edenlerin sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlülüğü 6663 sayılı Kanun’la kaldırılmıştır.

Saygılarımızla;
Güncel Group

*Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Paylaş


Okuma Önerisi

İdare Tarafından Mükellefiyet Kaydının Silinmesi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.