Tek Ortaklı Yatırım Kuruluşu Kurulabilecek

Tek Ortaklı Yatırım Kuruluşu Kurulabilecek

Tarih: 25 Aralık 2013 | Vergi Günceli,


SPK  III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” ile, yatırım kuruluşlarının nitelikleri ve faaliyetlerini yeniden düzenlenmiştir.

Düzenleme, III.37.1  Sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni tamamlamak üzere çıkarılmıştır.

Yatırım kuruluş, temelde aracı kurumları ve bankaları kapsar. Yatırımcı kuruluşlar, sermaye piyasası araçları almak satmak ve buna aracılık etmek yanında, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı gibi hizmetleri ifa ederler.

III.39.1 Sayılı Tebliğin getirdiği en önemli, düzenleme yatırım kuruluşlarının tek ortaklı olarak kurulmalarına izin verilmesidir. Tabidir ki, bu bankalar dışındaki yatırım kuruluşlarına verilen bir izindir. Aracı kurumlar güven temelli faaliyet yürütürler. Bu nedenle, kurum sahiplerinin kişisel itibarları son derece önemlidir. Yapılan düzenleme ile tek ortaklı kuruma izin verilmesi aslında bu yaklaşımın bir eseridir. Bu tek ortaklı şirketlerin yönetim kurullarının ise en az üç kişiden oluşması bir zorunluluktur.

Tebliğin getirdiği ikinci önemli düzenleme aracı kurumların, organizasyon yapısı ile ilgidir. Aracı kurumların merkez dışı örgütleri şube ve irtibat bürosu olarak belirlenmiş olup, acentelik sistemi kaldırılmıştır.

Tebliğ ile yapılan diğer önemli düzenlemeler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

·         Yatırım kuruluşlarının çıkar çatışması politikası oluşturması zorunlu tutulmuştur. Böylece, piyasada güven ortamının güçlenmesi ve yatırımcının korunmasını hedeflenmektedir.

·         Aracı kurumların tek ortaklı olarak kurulmasına izin verilmekle birlikte yönetim kurulunun en az üç üyeden oluşması öngörülmüştür. Ayrıca yatırım kuruluşu personelinin mevzuat kapsamında görev tanımları yapılmış ve ihtisas personeli olarak istihdam edilenlerin belirlenen unvanları kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir.

·         Sermaye piyasalarında son zamanlarda artan hizmet ve ürün çeşitliliği göz önüne alınarak müşterilere yapılması gereken risk bildirimlerinin sermaye piyasası aracının ve ilgili piyasanın nitelikleri göz önüne alınarak asgari şartları Tebliğ ile belirlenmek üzere yatırım kuruluşunun kendisi tarafından hazırlanması gerektiği hükme bağlanmıştır.

·         Yatırım kuruluşları için “müşteri” tanımı yapılmış ve yatırım kuruluşlarına müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırma zorunluluğu getirilmiştir. Yapılan müşteri sınıflandırmasına paralel olarak, yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygunluğunun ve müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesini teminen, genel müşterilere uygunluk testi yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu suretle yatırım kuruluşlarının müşteriye pazarladıkları ürün ya da hizmetin müşterinin ihtiyaçlarına ve bilgi düzeyine uygunluğunu göz önüne alarak faaliyet göstermeleri hedeflenmiştir.

·         Sermaye piyasası mevzuatı dışında kalan diğer düzenlemelerden kaynaklanan zorunluluklar haricinde yatırım kuruluşlarının her türlü faaliyet iznine ilişkin tescil zorunluluğu kaldırılmıştır.

·         Kurulca izin verilen her faaliyet için ayrı ayrı yetki belgesi verilmesi uygulaması değiştirilerek, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmak üzere Kurulca izin verilenlere, icra edebilecekleri yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini gösteren tek bir yetki belgesi verilmesi öngörülmüştür.

·         Aracı kurumların yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin yürütülmesi sırasında, belirli koşullar çerçevesinde başka bir hizmet sağlayıcı kuruluştan hizmet almalarına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

·         Aracı kurumların yapamayacakları iş ve işlemler gözden geçirilerek aracı kurumların faaliyetlerinin genişlemesine yönelik mevzuattan kaynaklanan engeller kaldırılmıştır. Bu kapsamda, aracı kurumların tezgâh üstü türev araçlar da dâhil her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmelerinin veya bu işlemleri karşı taraf olarak gerçekleştirmelerinin önü açılmıştır.

·         Aracı kurumların yatıracakları teminatların izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiş olup, esas olarak, faaliyette olan aracı kurumlardan sürekli olarak teminat talep edilmesine dair uygulamaya son verilmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Konsinye İhracatta Belge Düzeni ve KDV İstisnası Uygulaması

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.