TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı Değişiyor

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı Değişiyor

Tarih: 11 Aralık 2013 | Vergi Günceli,


Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 13 Sıra No Tebliğ taslağı ile TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardında değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklikler, yatırım şirketlerinin konsolidasyon esaslarına ilişkindir. Yatırım şirketleri ve konsolidasyon esasları bu yazımızın konusunu teşkil etmektedir.

1) Yatırım İşletmesi Kavramı

Yatırım işletmesi, standardartlar açısından yeni karşılaştığımız bir kavramdır. Standarda göre, yatırım işletmesi:

a) Yatırım yönetimi hizmeti sunmak amacıyla bir veya birden fazla yatırımcıdan fon elde eden,

b) Yatırımcısına veya yatırımcılarına, iş amacının fonları yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini birden elde etmek üzere yatırım yapmak olduğunu taahhüt eden ve

c) Yatırımlarının tamamının (veya tamamına yakınının) performansını gerçeğe uygun değer esası üzerinden ölçen ve değerleyen işletmedir.”

Görüldüğü gibi yatırım işletmesi, fon toplayan ve bu topladığı fonları, sadece sermaye kazancı ve/veya yatırım geliri elde etmek için yatırımlara yönlendiren bir işletme türüdür. Bu işletmelerin standart kapsamına girebilmesi için diğer bir özellik ise, yatırımlarını gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçme zorunluluğudur. Yatırımların gerçeğe uygun değerle değerlenme zorunluluğu bu işletmeleri, çoğunlukla, gerçeğe uygun değeri kolayca tespit edilebilen, bir başka ifade ile borsaya kote olan yatırımlara yönelen işletmeler yapmaktadır.

İşletme, yatırım işletmesi olup olmadığı değerlendirirken, yatırım işletmelerine ait aşağıda yer alan belirgin özelliklere sahip olup olmadığını dikkate alır:

a) Birden fazla yatırıma sahiptir,

b) Birden fazla yatırımcıya sahiptir,

c) İlişkili tarafı olmayan yatırımcılara sahiptir ve

d) Özkaynak veya benzeri paylar şeklinde ortaklık paylarına sahiptir

Bu özelliklerin tümümün birlikte olması bir zorunluluk değildir. Örneğin, yatırım işletmesi bir fon olabilir ve müstakil bir özkaynağı olmayabilir. Özelliklerinin tümümün taşınmaması durumunda, yatırım işletmesi TFRS 12 Diğer İşletmelerdekiPaylara İlişkin Açıklamalar Standardının 9A paragrafı uyarınca gerekli ilave açıklamaları sunmak zorundadır.

Yatırım işletmelerin ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olması gerekli değildir. Yatırım fonlarında olduğu gibi, belirli bir sermaye olmaksızın katılım belgeleri ihraç eden bir yapıda, standart anlamında yatırım işletmesi kabul edilir.

Ülkemizde yatırım işletmesine örnek olarak, yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri verilebilir.

2) Yatırım İşletmelerin Konsolidasyon Esasları

Yatırım işletmelerin temel amacı, ortalık değildir. Temel amaç, sermaye kazancı ve/veya yatırım getirisi elde etmektir. Bu nedenle standart yatırım işletmeleri konsolidasyon kapsamı dışında tutmuştur. Yatırım işletmeleri,  kontrol gücünü sahip oldukları yatırımları konsolide etmek zorunda değildirler. Konsolide olmayan bu yatırımlar, finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri ile yer alırlar. Ayrıca, yatırım işletmelerinin, TFRS 3 İşletme Birleşme Standardı hükümlerini de uygulamaları zorunlu değildir.

Yatırım işletmesinin yatırım faaliyetleriyle ilişkili hizmet sağlayan bir bağlı ortaklığa sahip olması durumunda, işletme söz konusu bağlı ortaklığı konsolide eder ve bu tür bağlı ortaklık edinimlerine TFRS 3 hükümlerini uygular. Yatırım işletmesinin, yatırım yapılan işletmelere, danışmanlık, yönetim desteği, kredi sağlama gibi faaliyetlerde bulunmak amacıyla, ortak olduğu bağlı ortaklık niteliğindeki yatırımlar konsolide zorunluluğu olan şirketlere örnek olarak verilebilir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Belge Düzeninde Yapılan Değişiklikler

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.