Transit Ticaret Kapsamında Yapılan Alım Satımların KDV Beyannamesi İle Ba-Bs Bildirim Formlarına Dahil Edilip Edilmeyeceği

Transit Ticaret Kapsamında Yapılan Alım Satımların KDV Beyannamesi İle Ba-Bs Bildirim Formlarına Dahil Edilip Edilmeyeceği

Tarih: 25 Kasım 2013 | Vergi Günceli,


Uygulamada, transit ticaret kapsamında yapılan satışların KDV beyannamesine ve Ba-Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

Transit ticaretle ilgili olarak tereddüt edilen bu konuya geçmeden önce transit ticaretin tanımı ve işleyişi ile ilgili olarak genel nitelikte bilgilerin verilmesinde fayda görülmektedir.

1) TRANSİT TİCARETİN TANIMI VE İŞLEYİŞİ

Transit Ticaret; alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere gerçek ve tüzel kişi transit tacirince satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurt dışına satılmış (serbest bölgelere yapılan satışlar dahil) malların transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın, başka veya aynı ülkeye (serbest bölgeler dahil) satılmasını ifade eder. Türkiye’de yerleşik herhangi bir firma tarafından ithal edilmek amacıyla yurda getirilerek, gümrük antrepolarına alınan bir malın aynı firma ya da malları gümrük antreposunda devir alan başka bir firma tarafından başka bir ülkeye (ya da malın getirildiği ülkedeki başka bir firmaya) satılması da transit ticaret işlemidir.

Transit ticarete ilişkin şema aşağıdadır:

 

2)TRANSİT TİCARETİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE KDV BEYANNAMESİNE DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1. maddesinin birinci fıkrasında; Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 6. maddesinde ise, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının;

a) Malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını,

b) Hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını,

ifade ettiği belirtilmiştir.

Öte yandan, sözü edilen Kanunun 16/1-c maddesinde de,  Gümrük Kanunu’ndaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların KDV’den istisna olduğu açıklanmıştır.

Buna göre, transit ticaret uygulamasında yurt dışında satın alınan veya imal olunan malın yine yurt dışında teslimi söz konusudur. Transit ticarete konu mallar; kurumun mal varlığına girip çıkmasına ve satış işlemleri fatura ile belgelenmesine rağmen, Türkiye’de serbest dolaşıma sokulmaksızın satıldığından ve Türkiye’de teslim edilmediğinden KDV’nin konusuna girmemektedir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında mal satışı yapılması KDV’nin konusuna girmediğinden, KDV’ye tabi bulunmamaktadır. KDV’nin konusuna girmeyen transit ticarete konu satışlar KDV beyannamesinde hiç bir şekilde gösterilmeyecek, yani beyan edilmeyecektir. Ayrıca, transit ticaret KDV’nin konusuna girmediğinden, bu işleme ait kur farkı, fiyat farkı ve vade farkı gibi unsurlar da KDV ye tabi olmayacak ve 1 No.lu KDV Beyannamesine dahil edilmeyecektir.

3) TRANSİT TİCARETİN BA-BS BİLDİRİM FORMLARINA DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ

350 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)”, mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.

396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin,

– 1.2.1 bölümünde “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.”

– 1.2.2. bölümünde “Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, ‘Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)’ ile; bir kişi veya kuruma KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise ‘Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)’nun Tablo II alanında bildirilecektir.”

– 1.2.3 bölümünde ise “Herhangi bir mal ve hizmet alış veya satışına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarının değişmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir.”

açıklamaları bulunmaktadır.

Bu çerçevede, transit ticaret kapsamında yapılan mal alım satımlarında fatura düzenlenmesi gerektiğinden, 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 1.2.2. bölümüne göre KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alış ve satış bilgilerinin Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Konu hakkında Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir özelgenin tam metnine önemine istinaden aşağıda yer verilmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

20.06.2017 Tarihli Sorumlu Denetçi Yetkilendirmesi ve Onayına İlişkin Duyuruya Ek Olarak Sorumlu Denetçi Görevlendirmelerinde Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin KGK Duyurusu Yayınlandı.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.