Türkiye’de Düzenlenen Fuarlara Katılan Yabancılara Verilen Fuar Organizasyon Hizmetlerinden Sağlanan Kazançlarda % 50 İndirim Uygulaması

Türkiye’de Düzenlenen Fuarlara Katılan Yabancılara Verilen Fuar Organizasyon Hizmetlerinden Sağlanan Kazançlarda % 50 İndirim Uygulaması

Tarih: 4 Kasım 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesine 6322 sayılı Kanunla eklenen (ğ) bendi ile, 15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği, indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler” başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalar yapılmış olup, mükelleflerin bu indirimden faydalanabilmeleri için taşımaları gereken şartlara Tebliğin “10.5.2. İndirimden faydalanma şartları” bölümünde yer verilmiştir.

Buna göre, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin elde edeceği kazançların %50’sinin kurumlar vergisi matrahından indirilebilmesi için;

– İlgili şirketlerin ana sözleşmesinde yazılı esas faaliyet konuları arasında mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti sunulmasının bulunması,

– Söz konusu hizmetlerin, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara sunulması,

– Bu hizmet karşılığında faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi,

– Türkiye’den verilecek mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetinden yurt dışında yararlanılması

gerekmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye’de düzenlenen fuarlara katılan yabancı kişi ve şirketlere verilen fuar organizasyonu hizmetleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10/ğ maddesinde sayılan faaliyetler arasında yer almadığından, söz konusu hizmet karşılığında elde edilen kazancın % 50’sinin kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Nitekim Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir özelgede de,

“Şirketinizin yabancı katılımcılara sunduğu fuar organizasyonu hizmeti, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde sayılan faaliyetler arasında yer almadığından, söz konusu hizmet karşılığında elde edilen kazancın %50’sinin kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.”

Şeklinde görüş bildirilmiştir (GİB. İstanbul VDB.nin 30/07/2013 tarihli ve 62030549-125[10-2012/298]-1132 sayılı özelgesi)

Paylaş


Okuma Önerisi

Yevmiye Defteri Ve Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onaylarının Yaptırılacağı Süre Konusunda Son Durum

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.