Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Firmalarının R2 Yetki Belgesi İçin Ödedikleri Tutarlar Gider Olarak Dikkate Alınabilir Mi?

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Firmalarının R2 Yetki Belgesi İçin Ödedikleri Tutarlar Gider Olarak Dikkate Alınabilir Mi?

Tarih: 30 Ekim 2013 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere R Yetki Belgesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ticari amaçla yurtiçi ve uluslararasında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilere verilmektedir. Taşıma yapılabilmesi için gerekli olan bu belge taşımanın şekline göre ikiye ayrılmakta olup,

-R1 Yetki Belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

– R2 Yetki Belgesi: Uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara

verilir. R2 belgesi 5 yıl için verilmekte olup, bedeli 338.656 TL.dir. Bu belgeyi almak isteyenlerin,

– En az 300 000 TL kayıtlı işletme sermayesine sahip olmaları ve

– En az birer adet üst düzey yönetici (ÜDY) ve orta düzey yönetici (ODY) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri

gerekir.

Uygulamada,  uluslararası taşıma yapılabilmesi için gerekli olan ve 5 yıl geçerliliği bulunan R2 yetki belgesini almak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na ödenen tutarın ödendiği yılda tamamının mı yoksa ilgili yıla isabet eden kısmının mı (1/5’inin) gider olarak dikkate alınacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ise, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği belirtilmiştir.

Yapılan bir harcamanın safi kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi için bu harcama ile kazancın elde edilmesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmektedir. Ayrıca, ticari kazancın tespitinde “dönemsellik” ve “tahakkuk esası” ilkeleri geçerli olup; tahakkuk esası, gelir veya giderin nitelik ve tutar itibariyle kesinleşmiş olması; dönemsellik ilkesi ise bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasıdır. Dönemsellik, tahakkuk etmiş bir gelir veya gider için söz konusu olduğundan, gelecek dönemlere ait olup önceden tahakkuk ettirilerek ödenen giderler ancak ilgili bulundukları dönem kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, uluslararası taşıma yapılabilmesi için gerekli olan ve Ulaştırma Bakanlığından beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde alınan R2 yetki belgesi dolayısıyla ödenen tutarın, dönemsellik ilkesi gereği yetki belgesinin süresiyle orantılı olarak  ilgili dönemlerde Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin (1) numaralı bendine göre safi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde alınan R2 yetki belgesi için ödenen tutar, 5 yıla bölünerek ilgili yıllarda gider yazılacaktır. Ödenen tutarın tamamının ödemenin yapıldığı yılda gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

Konu hakkında Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgede,

“Ticari faaliyetiniz kapsamında uluslararası taşıma yapılabilmesi için gerekli olan ve Ulaştırma Bakanlığından beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde alınan R2 yetki belgesi dolayısıyla şirketiniz tarafından tek seferde yapılan ödemenin, dönemsellik ilkesi gereğince yetki belgesinin süresiyle orantılı olarak  ilgili dönemlerde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendine göre safi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.”

Şeklinde idari görüş bildirilmiştir (GİB. İstanbul VDB.nin 24/05/2013 tarihli ve 62030549-125[8-2013/47]-775 sayılı özelgesi)

Paylaş


Okuma Önerisi

Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısımının İşsizlik Sigorta Fonundan Karşılaşmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Yayımlandı.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.