Vakıf Üniversitelerine Yapılan Eğitim Harcamaları Gelir Vergisi Matrahından İndirilebilir mi?

Vakıf Üniversitelerine Yapılan Eğitim Harcamaları Gelir Vergisi Matrahından İndirilebilir mi?

Tarih: 27 Mart 2015 | Vergi Günceli,


Vakıf üniversitelerinde okuyan çocuklar için yapılan eğitim giderlerine ait faturanın yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile ilgili tereddütler oluşmaktadır. Konuya ilişkin görüşlerimize aşağıda yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) “Diğer indirimler” başlıklı 89/2 maddesinde gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden

· Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması,
· Türkiye’de yapılması,
· Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi

şartlarıyla mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının indirim konusu yapılabileceği hükmü yer almıştır.

Vakıf üniversiteleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 1/ç maddesi hükmü uyarınca iktisadi işletme olarak kurumlar vergisi mükellefidir. Ancak kanununun 4/1-a maddesinde kamu idare ve müesseseleri tarafından ilim, fen ve güzel sanatlar ile tarım ve hayvancılığı teşvik etmek maksadıyla işletilen müesseseler okullar, okul atölyeleri, konservatuarlar, genel kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler ve benzeri müesseseler kurumlar vergisinden muaf tutulmuş bulunmaktadır. Bu hükme göre kamu üniversiteleri kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır. 04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 56/b maddesinde üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yaralanacağı düzenlenmiştir. Mezkur kanunun ek 7’nci maddesinde ise vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının aynı Kanununun 56’ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla vakıf üniversiteleri de kurumlar vergisinden muaftırlar.

Vakıf üniversitelerinin kurumlar vergisi mükellefi olmaması nedeniyle mükelleflerin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ait vakıf üniversiteleri tarafından tanzim edilen faturalarda yer alan eğitim harcamalarını gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirmesi mümkün değildir.

*Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Yeni KDV Uygulama Tebliği’yle Hizmet İhracatı İstisnasında Yapılan Değişiklikler

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.