Vergi Kanunlarına Göre 2014 Yılında Uygulanacak Olan ve Gözden Kaçırılmaması Gereken Bazı Tutarlar (VERGİ TARİFELERİ, HADLER, İSTİSNA TUTARLARI)

Vergi Kanunlarına Göre 2014 Yılında Uygulanacak Olan ve Gözden Kaçırılmaması Gereken Bazı Tutarlar (VERGİ TARİFELERİ, HADLER, İSTİSNA TUTARLARI)

Tarih: 3 Ocak 2014 | Vergi Günceli,


Hemen hemen her yılın sonunda olduğu gibi, 2013 yılının sonunda yayımlanan Genel Tebliğler ile, 2014 yılında uygulanacak vergi oranları, tarifeler, istisna hadleri vb. tutarlar tespit edildi.

Aşağıda, 2014 yılında uygulanacak bazı vergi had ve tutarları açıklanacaktır.

1. Konut Kira Gelirlerinde Uygulanan İstisna Tutarı 2014 Yılı İçin 3.300 TL. Oldu

30.12.2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.300 TL olarak tespit edildi. Bu tutar 2013 yılında 3.200 TL. olarak uygulanıyordu.

2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna 12,00 TL.

30.12.2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, Gelir Vergisi Kanununun 23/8. maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2014 yılı için değiştirilmedi KDV hariç 12.00 TL. (KDV dahil 12,96 TL.)  olarak belirlendi. 2013 yılında da aynı tutar uygulanıyordu.

3.  Engellilik İndirimi Tutarları 2014 Yılı İçin Değişmedi, Aynı Kaldı

30.12.2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde yer alan engelli indirimi tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 800 TL, ikinci derece engelliler için 400 TL, üçüncü derece engelliler için 190 TL olarak tespit edildi.  2013 yılında da aynı tutarlarda uygulanıyordu.

4. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 2014 Yılı İçin 9.700 TL. Oldu

30.12.2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80. maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 9.700 TL olarak tespit edildi. 2013 yılında bu tutar, 9.400 TL olarak uygulanıyordu. Örneğin, 2014 yılında evini ya da başka bir gayrimenkulünü, edinme tarihinden itibaren 5 yıl içinde satanların, elde edecekleri kazanç “değer artışı kazancı” kabul edilecek, bu kazancın 9.700 TL.si gelir vergisinden müstesna tutulacak, kalan kısım vergiye tabi tutulacak.

5. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı 2014 Yılı İçin Değişmedi, 21.000 TL. Olarak Kaldı

30.12.2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarında da 2014 takvim yılı için bir değişiklik yapılmadı, 2013 yılı için 21.000 TL olarak tespit edilen bu tutar, 2014 yılında da aynen uygulanacak.

6. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı 2014 Yılı İçin 1.400 TL. Oldu

30.12.2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.400 TL olarak tespit edildi. Bu tutar 2013 yılında 1.390 TL olarak uygulanıyordu.

8) Fatura Düzenleme ve Demirbaşların Doğrudan Gider Yazılabilmesine İlişkin Had 2014 Yılı İçin Değişmedi, Aynı Kaldı: 800 TL.

Maliye Bakanlığı 30.12.2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 432 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile, fatura düzenleme ve demirbaşların gider yazılmasına ilişkin olarak 2013 yılı için belirlediği 800 TL.lik tutarda bir değişikliğe gitmemiş, 2014 yılı içinde 800 TL. olarak uygulanmasını uygun görmüştür.

9) Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 432 No.lu Tebliğ ile 1/1/2014 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Belirlenen Diğer Had ve Miktarlar

MADDE NO

KONUSU

2013 YILINDA UYGULANACAK TUTAR (TL)

2014 YILINDA UYGULANAN TUTAR (TL)

Mük. 115

Tahakkuktan Vazgeçme

21

21

177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;

– Alış tutarı

– Satış tutarı

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

150.000

200.000

80.000

150.000

150.000

200.000

80.000

150.000

10)1/1/2014 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Usulsüzlük Cezaları

Karşılaştırmalı Birinci Derece Usulsüzlük Cezaları Cetveli (Mad.352)

SIRA NO

MÜKELLEFLER

TUTAR2013

TUTAR 2014

1

Sermaye şirketleri

110

110

2

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

70

70

3

İkinci sınıf tüccarlar

35

36

4

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

17

17

5

Kazancı basit usulde tespit edilenler

9,40

9,70

6

Gelir vergisinden muaf esnaf

4,30

4,40

Karşılaştırmalı İkinci Derece Usulsüzlük Cezaları Cetveli (Mad.352)

SIRA NO

MÜKELLEFLER

TUTAR 2013

TUTAR 2014

1

Sermaye şirketleri

60

60

2

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

35

36

3

İkinci sınıf tüccarlar

17

17

4

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

9,40

9,70

5

Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,30

4,40

6

Gelir vergisinden muaf esnaf

2,40

2,40

Karşılaştırmalı Özel Usulsüzlük Cezaları Cetveli (Mad.353, 355, Mük. 355)

SIRA NO

FİİL/MÜKELLEF

TUTAR 2013

(TL)

TUTAR 2014

(TL)

353/1

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

190

94.000

190

97.000

353/2

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

190

9.400

94.000

190

9.700

97.000

353/4

Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

190

190

353/6

Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

4.300

4.400

353/7

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

230

230

353/8

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

700

140.000

700

140.000

353/9

4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

940

970

353/10

127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

700

700

 355 Damga vergisinde her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,60

1,60

Mük. 355

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için ceza

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

– Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.200

600

300

940.000

1.200

600

300

970.000

Paylaş


Okuma Önerisi

İşi Bırakan Mükellefler İndiremedikleri KDV’yi Gider Yazabilecekler

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.