Vergide E- Dönem Başlıyor (1)

Vergide E- Dönem Başlıyor (1)

Tarih: 23 Aralık 2015 | Vergi Günceli,


Vergi sistemimizde e-beyanname, e-devlet uygulamalarının yanı sıra ülkemizde elektronik uygulamanın gelişmesiyle birlikte e-tebligat, e-arşiv, e-fatura, e-defter uygulamaları tebliğlerle mükelleflerin uygulamalarında zorunlu bir hal almıştır.

Bahsi geçen değişikliklere ilişkin olarak e-tebligat ve e-arşiv yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

1) Ülkemizde Yeni Dönemde Uygulanacak E-Tebligatlar
a) E-Tebligat Dönemi:

Bilindiği üzere elektronik tebligata ilişkin yasal düzenleme Vergi Usul Kanunu ile yapılmıştır. Buna göre hüküm ile elektronik ortamda tebligat ilgili kurum ve/veya kişinin elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Maliye Bakanlığı, elektronik tebligatta uyulacak usul ve esasları belirlemek üzere, 27.08.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Kimler elektronik tebligat almak zorunda:

· Kurumlar vergisi mükellefleri,

· Gelir vergisi mükellefleri,

· İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler,

Söz konusu mükellefler yasal süresi içinde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemine uymak zorundadırlar.

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri gerekli talep formlarını düzenleyerek 01.01.2016 tarihine kadar ilgili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Bu şekilde bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.

1) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılır.

2) Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’senkapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.

Elektronik Tebligat uygulamasına 01.01.2016 tarihinden itibaren zorunlu olarak başlanacak olmasına rağmen bildirimde bulunup isteyen mükelleflere 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir.

Söz konusu tebliğde e-tebligat adresi alması gerektiği halde, 01.01.2016 tarihine kadar almayan kurumlar vergisi mükelleflerine, 1.300 TL, kapsama giren gelir vergisi mükelleflerine ise 660 TL, özel usulsüzlük cezası uygulanacağını hatırlatırız.

b) E-Arşiv Dönemi:

Bilindiği üzere elektronik arşiv ilişkin yasal düzenleme Vergi Usul Kanunu ile yapılmıştır. Maliye Bakanlığı, elektronik arşiv uyulacak usul ve esasları belirlemek üzere, 30.12.2013 tarihli resmi gazetede (mükerrer) yayınlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

E-Arşiv Sistemine Kimlerin Geçmesi Zorunludur:

E-Arşiv uygulamasına 1 Ocak 2016 tarihinde zorunlu geçecekler için aşağıda ki iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekiyor.

1) İnternet üzerinden satış yapılması,
2) 2014 yılında brüt satış hasılatı (İnternet üzerinden yapılan satışlar dahil) 5 milyon üzerinde olması, Ancak 2014 yılında internet üzerinden mal satışınız yoksa yani 2015 yılında internet üzerinden mal satışına başlamış iseniz, 2014 yılı cironuz 5 milyonu aşmış olsa dahi 01.01.2016 tarihinden itibaren e-arşiv kullanma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

E-Arşiv Sistemine Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılmalıdır:

Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler:

a) Uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler http://www.efatura.gov.tr/ İnternet adresinde yayımlanan e-Arşiv Uygulaması Başvuru Kılavuzu’nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaparlar.

e-Arşiv Uygulamasını Gelir İdaresi Başakanlığı’ndan e-arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar.

b) Özel entegratörler kendilerine başvuran mükellefler ile ilgili istenen bilgileri http://www.efatura.gov.tr/ İnternet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer alan açıklamalara uygun olarak Gelir İdaresi Başkanlına elektronik ortamda bildirmek mecburiyetindedirler.

E-Arşiv Uygulama İzni

Yukarıda açıkladığımız kapsamda başvuru yapan mükellefler;

a) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan Tebliğe göre e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

b) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.

c) Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasınıelektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.

Yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflere yazı ile e- arşiv izni verilir.

Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için yazı ile 1 yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilebilir. Bu durumdaki mükelleflerin, reddi izleyen 1 yıl içerisinde yapacakları başvurular kabul edilmez. Bu durum, mükelleflerin e-Arşiv Uygulamasından Gelir İdaresi Başkanlığından e-arşiv izni alan özel entegratörler vasıtasıyla yararlanmalarına engel teşkil etmez.

E-Arşiv Sisteminin Cezaları ve Sorumlulukları

1) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uymadıkları tespit edilenler hakkında işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.
2) Bu Tebliğle getirilen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükelleflerin ve özel entegratörlerin e-arşiv izni Başkanlık tarafından iptal edilebilir.
3) e-Arşiv hizmeti verme izni iptal edilen özel entegratör, hizmet verdiği mükellefleri bu konuda uyarmak zorundadır. İzni iptal edilen özel entegratörden e-arşiv hizmeti alan mükellefler, 15 gün içerisinde başka bir özelentegratörle anlaşmak veya genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine belge bastırarak kullanmak zorundadır.

Saygılarımızla,

Paylaş


Okuma Önerisi

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.a)

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.