WEB Sitesi Kurulması İçin Yapılan Harcamaların Giderleştirilmesi

WEB Sitesi Kurulması İçin Yapılan Harcamaların Giderleştirilmesi

Tarih: 18 Nisan 2014 | Vergi Günceli,


Mükellefler tanıtım, ürün satışı vb amaçlarla web sitesi kurmaktadır. Web sitesi kurulması için yapılan harcamalar çoğu zaman asgari aktifleştirme bedelinin üstünde kalmaktadır. Bu durumda yapılan harcamaların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 313’üncü maddesi uyarınca aktifleştirilmesinin gerekip gerekmediği hususunda tereddüt oluşmaktadır.

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 04.07.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.42.16.01-KVK-2/2631-54 sayılı özelgede aşağıdaki görüş verilmiştir:

“İşletmelere ait web sitelerinin tanıtım amaçlı veya ticari amaçlı olarak kullanılması mümkündür. Buna göre, web sitesinin tasarımına ilişkin harcamaların, eğer web sitesi işletme bakımından gelir yaratıcı bir işleve sahipse (internet üzerinden satış, sipariş, ödeme yapılması vb. özellikler varsa) Kanunun 313 üncü maddesinde belirlenen limiti aşması halinde aktifleştirilerek 339, 365, 389 ve 399 sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra No.lu VUK Genel Tebliği eki listenin 4.3.Bilgisayar Yazılımları sınıflandırması uyarınca 3 yılda ve %33,33 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmekte olup, web sitesinin sadece işletmenin tanıtımına yönelik olarak kullanılması ve herhangi bir gelir yaratıcı işleve sahip olmaması halinde söz konusu harcamaların aktifleştirilmeyip doğrudan gider yazılması mümkün bulunmaktadır.”

Buna göre web sitesinin işletme açısından gelir yaratıcı niteliğe sahip olması durumunda yapılan harcamaların aktifleştirilerek üç yılda itfa edilmesi, gelir yaratıcı bir niteliği bulunmuyorsa doğrudan giderleştirilmesi gerekmektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

İnceleme Sonucu Tarh Edilen KDV’nin Vergi Kanunları Karşındaki Durumu

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.