Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (Ökc) Vergi Dairesine Kayıt Ettirilme Süresi Değiştirildi, ÖKC Levhasının Asılma Zorunluluğu Getirildi (437 Sıra No.Lu Vuk Tebliği)

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (Ökc) Vergi Dairesine Kayıt Ettirilme Süresi Değiştirildi, ÖKC Levhasının Asılma Zorunluluğu Getirildi (437 Sıra No.Lu Vuk Tebliği)

Tarih: 27 Ağustos 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, 15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul KanunuGenel Tebliği ile, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiş, Tebliğin 6. Maddesinde de; bu Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenlerin alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükelleflerin ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorunda oldukları, ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi gerektiği açıklanmıştır.

7.8.2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 437 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile, 426 No.lu Tebliğin 6. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri

Mükellefler, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yı söz konusu süre içerisinde vergi dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır.

Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, söz konusu 15 günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri başlamadan önce yukarıda açıklandığı şekilde kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarını alacaklardır. Diğer bir anlatımla mükellefler cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren (yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini geçmemek şartıyla) 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya başlayacaklardır.”

İncelenmesinden de fark edileceği üzere, 437 No.lu Tebliğ ile bu konuda iki değişiklik yapılmıştır: Birinci değişiklik; 426 No.lu Tebliğde sırasıyla 90 ve 30 gün olarak belirlenen süreler değiştirilerek, 15 güne indirilmiştir. Buna göre, mükellefler, kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, mecburiyetlerinin başlama tarihini geçmemek şartıyla, alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya başlayacaklardır. Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükelleflerin, söz konusu 15 günün sonunu beklemeden ve mecburiyetleri başlamadan önce yukarıda açıklandığı şekilde kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarını almaları gerekmektedir.

İkinci değişiklik ise, 426 No.lu Tebliğ ile işyerinde muhafaza edilme zorunluluğu bulunan “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”nın, işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asılma zorunluluğu getirilmesidir. Dolayısıyla, mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere söz konusu süre içerisinde vergi dairelerinden aldıkları “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yı işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asmaları gerekmektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği No: 491 Yayınlandı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.