Yıl İçinde İlişkili Kişilerle Yapılan İşlemlerde Yıllık Belgelendirme

Yıl İçinde İlişkili Kişilerle Yapılan İşlemlerde Yıllık Belgelendirme

Tarih: 4 Nisan 2014 | Vergi Günceli,


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 13’üncü maddesine göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları işlemlerde bedelin emsallere uygun tespit edilmesi gerektiği, aksi takdirde işlem bedeli ile emsal bedeli arasındaki farkın transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü dağıtıldığı kabul edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 41/5 maddesinde de benzer bir hükme yer verilerek teşebbüs sahibinin ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde işletme aleyhine oluşan farkın işletmeden çekilmiş sayılacağı belirtilmiştir.

KVK’da ve GVK’da yapılan bu düzenlemeler ile mükelleflerin ilişkili kişilerle emsallere aykırı bedel üzerinden işlem yapmak suretiyle vergi matrahını aşındırmalarının engellenmesi amaçlanmıştır.

Emsallere uygunluk ilkesi transfer fiyatlandırmasının tespitinde esas ölçüdür. Dolayısıyla mükelleflerin ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler için tespit ettikleri bedelin emsale uygun olduğunu ispatlamaları gerekmektedir. Nitekim KVK’nın 13/3 maddesinde de kontrol altındaki işlemde uygulanan fiyatın emsallere uygunluk ilkesine uygun olarak tespitine ilişkin hesaplamalarda kullanılan belgelerin ispat edici kağıt olarak saklanmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer yandan KVK’nın belirtilen maddesinin son fıkrasında Bakanlar Kurulu’na usul belirleme yetkisi verilmiştir. (2008/13490 sayılı  BKK ile değişik) 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  eki “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar”ın 19’uncu maddesine göre,

·         Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı kurumların ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi, yurt dışı işlemleri (yurt dışı şubeler dahil),

·         Diğer kurumların ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri (şubeler dahil),

·         Serbest bölgelerde faaliyet gösteren kurumların ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemleri,

·         Tüm kurumların serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle yaptıkları işlemleri (serbest bölgedeki şubeler dahil)

için kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu”hazırlamaları ve idare ya da vergi inceleme elemanlarınca istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Rapor’un içeriği ve formatı 1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’in 3 no’lu ekine uygun olmalıdır.

Yukarıda sayılan rapor hazırlamakla yükümlü mükellefler kapsama girmeyen diğer gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ise söz konusu tebliğin 7.1 bölümünde sayılan bilgi ve belgeleri yetkili makamlarca istendiğinde ibraz etmek zorundadır.

Ayrıca söz konusu tebliğin 7.1 no’lu bölümünde kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form“u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirilmesi gerekmektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Yeminli Mali Müşavirlerce Yapılan “Karşıt İnceleme” Kaldırılmalıdır

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.