Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Tasdikini Yaptırmayı Unutmayın!

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Tasdikini Yaptırmayı Unutmayın!

Tarih: 30 Ocak 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müşterek olarak 19/12/2012 tarihli ve  28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile; gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlerin kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin,

– 10. Maddesinde Yönetim Kurulu Karar Defteri,

“Anonim şirketlerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defterdir.”

şeklinde tanımlanmış,

“Genel kurul toplantı ve müzakere defteri” başlıklı 11. Maddesinin 4. Fıkrasında ise;

“(4) Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.”

Şeklinde açıklama yapılmıştır.

Öte yandan, 11/04/2013 tarih ve 28615 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6455 Sayılı Kanun ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” 

 

Bu açıklamalara göre, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile limited şirketlerde tutulması halinde Müdürler Kurulu Karar Defterine kapanış tasdiki yaptırılması zorunlu olup, bu defterlerin 2013 yılı kapanış tasdiklerinin NORMAL HESAP DÖNEMİ TABİ MÜKELLEFLERDE 31 Ocak 2014 Cuma günü sonuna kadar, ÖZEL HESAP DÖNEMİNE TABİ MÜKELLEFLERDE ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerekmektedir. Kapanış tasdikinin, söz konusu defterlerin anılan tarihe kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylatılması suretiyle yaptırılması zorunludur.

Paylaş


Okuma Önerisi

Şirket Kuruluş Sözleşmesi Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanabilecek.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.