LUC03735.jpg

Müşavirlik Hizmetleri

Güncel Group, yasa ve mevzuatın gerektirdiği bütün şartların yerine getirilmesi hassasiyetiyle davranarak, aynı zamanda şirket yönetimine sağlıklı ve devamlı bilgi aktarılmasını sağlayan bir muhasebe sisteminin oluşturulmasını sağlamaktadır. Ayrıca şirket faaliyetleri ve uygulamalarının ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenmesi, risk unsuru oluşturabilecek hususların şirket yöneticileri ile yapılan görüşmeler çerçevesinde belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulmasını amaçlayan bir sistemin altyapısının oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır.

Mali Mevzuat ve Tabloların Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesine Danışmanlık Sağlar

Bu kapsamda, şirketlerin faaliyet ve uygulamalarının ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenmesi ve risk unsuru oluşturabilecek hususların şirket yöneticileri ile tartışılarak çözüm önerileri oluşturulması amaçlanmaktadır.

 • Şirketlerde muhasebe ve maliyet sistemlerinin kurulması, uygulanması ve denetimi, Mükelleflere ait ek düzen hesap planına uygun hesap planının oluşturulmasına,

 • Merkez, şube ve iş yeri açılışlarına ilişkin kayıt ve sicil işlemlerinin yapılmasına,

 • Yasal defterlerin tasdiki, kaydı ve yazdırılmasına,

 • Maaş bordrolarının hazırlanması, bordro ve hesap pusulalarının personele imzalatılmak suretiyle dosyalanmasına,

 • Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri ile Üç Aylık Geçici Vergi beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesine,

 • Muhtasar beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesine, KDV ve sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesine,

 • Ba-Bs formlarının hazırlanması ve beyan edilmesine, Damga Vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesine,

 • Ticaret Sicil işlemlerinin gerçekleştirilmesine, İşe girme ve işten ayrılmalara ait kanuni bildirimlerin hazırlanmasına,

 • Sosyal Güvenlik Bildirgeleri’nin düzenlenmesine, Mali mevzuattaki değişikliklerin vergi sirkülerimiz yoluyla güncel olarak bildirilmesine,

 • Mali tabloların analizi ve yönetime sunulmasına, Avrupa Birliği Destekli Hibe ve Çerçeve Program projelerinin mali ve muhasebe uygulamaları ile denetimi konularında müşavirlik hizmetlerine,

 • Mali Tabloların Analizi ve Yönetime Sunulmasına,

 • Mevcut belge düzeninin incelenmesi, eksik ve hataların tespitine,

 • Mevzuata uygun ve etkin bir belge düzenin oluşturulmasına,

 • Şirket personelinin eğitimine,

 • İnsan Kaynakları Hizmetlerine,

 

İş ortaklarımızın personel ihtiyaçları konusundaki taleplerini ve istihdam edilen personellerin mesleki bilgi ve gelişimlerinin arttırılmasına, şirket yöneticilerinin performans ve ücret yönetimi konularında bilgilendirilmelerine yönelik eğitim çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri