LUC03662.jpg

Sektörler

 
rüzgar türbinleri
Enerji

Dünyada ve ülkemizde gerçekleşen teknolojik gelişmeler, üretim faaliyetlerinin temel girdisi olan enerjinin tüketimini ve buna bağlı olarak da enerji üretiminin verimli bir şekilde hızla artışını zorunlu kılmaktadır. Günümüz enerji tüketiminin ve üretiminin boyutu, gelişmişliğin ve hayat standardının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Global dünyada enerji başlı başına bir dalgalanma yaratabilmektedir. Bu büyük gücün iyi ve doğru yönetilmesi son derece önemlidir.

 

Hızlı artan enerji tüketimi, beraberinde enerji fiyatlarını ve bu fiyatlara yansıyan vergi ile denetimi önemli hale getirmektedir; çünkü tüketimden alınan vergi, maliyetleri de doğrudan etkilemektedir. Söz konusu artış, nihai tüketici için ihmal edilir boyutlarda olsa da, enerjiyi üretimde kullanan yatırımcılar için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle de alternatif üretim girdileri ile maliyet karşılaştırmaları yapılabilmelidir. 

 

Güncel Group, iş ortaklarına enerji sektöründe uzman kadrosu ile danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri sunmaktadır.

 
Image by Markus Winkler
Para ve Sermaye Piyasaları

Dünya ekonomisine paralel olarak gelişen Türk bankacılık ve sermaye piyasalarının, değişen ve gelişen finansal sisteme uyum sağlaması ve iş ortaklarımızın bu değişime uygun pozisyon almaları; yatırımlarının etkin bir şekilde yönetilmesi, bugünkü piyasa koşullarında büyük önem taşımaktadır.

 

Küresel piyasalardaki finansal değişime uyum sağlanması konusunda, nitelikli ve uzman kadrosu ile Güncel Group, bankacılık ve sermaye piyasasının önemli aktörlerine danışmanlık ve denetim hizmetleri sunmaktadır.

 
inşaat
İnşaat ve Taahhüt

İnşaat ve taahhüt sektörü; iç dinamikleri itibariyle birçok yan sektörü destekleyen ve ülke ekonomik büyümelerinde de en önemli kaldıraç etkisi gösteren sektörlerin başında gelmektedir. İnşaat ve taahhüt sektörü artık sadece üst yapının üretimi olarak algılanmamaktadır. Yapılan yapıların ülke ekonomisine katkısı, çevreye duyarlı olması, sosyal duyarlılık taşıyan, çevre ve insana dost yapılar olması gerekmektedir.

 

Ülkemizde tamamen ulusal sermayeye dayanan Türk inşaat ve taahhüt sektörü; birbirine bağlı yüzlerce sektörü ve meslek dalını ilgilendirmesi sebebiyle, ülkemiz için lokomotif sektör olma özelliğindedir. Ülkemizdeki inşaat firmalarının; ulusal ve uluslararası piyasada kendini kanıtlamış, büyük deneyim ve potansiyele sahip şirketlerle birlikte ulusal ve uluslararası piyasada daha fazla yer edinebilmek için değişen mevzuata uyum sağlayabilmeleri, şeffaf ve hesap verilebilir olmaları gerekmektedir.

 

Güncel Group; iş ortaklarının değişen mevzuata uyum sağlamaları, güncel gelişmelerin farkında olmaları ve rekabetçi piyasada bir adım önde olmaları için denetim, danışmanlık ve vergi hizmetlerini sunmaktadır.

 
Araba servisi
Endüstriyel 
Ürünler

Güncel Group; kimyasal madde, inşaat, metal endüstrisi, endüstriyel tasarım gibi sektörlerde çalışan iş ortaklarının dinamik ve etkin, rekabet gücünü arttıran, bilgiye kolay ve hızlı şekilde ulaşabilen, değişen ve yoğun rekabet koşullarına göre çeşitlenen ve artan raporlama sistemine ve mevzuata uygun olarak ihtiyaç duyabilecekleri tüm hizmetleri sunmaktadır.

 
Image by Susan Q Yin
Eğitim

Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız günümüz dünyasında meslekler, bakış açıları, çalışma şartları ve teknikleri hızla değişime uğramaktadır. Herhangi bir örgün eğitim kurumundan mezun olmakla kazanılan beceri ve mesleki bilgiler, bu alanlardaki hızlı değişim karşısında bir süre sonra yetersiz kalmaktadır. Verimliliği artırarak ayakta kalmak, büyümek isteyen işletmeler ve kalkınmayı sağlayarak refah düzeyini yükseltmeyi amaçlayan ülkeler; iş görenlerini eğitime tabi tutarak her türlü gelişmeye anında ayak uydurma hatta her türlü gelişmede öncü olma zorunluluğu ve baskısı yaşamaktadırlar. İşletmelerin kurumsal gelecek planlamalarının verimi, inovasyona önem verilmesi, performanslarının gelişimi; tüm yapının yetkinliğini ve yaratıcılığını arttırmakta katkı sağlayacaktır.

Değişen dünyamızdaki gelişmelere baktığımızda, kişisel gelişimin taşıdığı önem dikkat çekici seviyededir. Toplum içinde öne çıkmanın ve fark yaratmanın en iyi çözümünün eğitim olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Büyüyen ve gelişen şirketlere baktığımızda, en dikkat çeken özelliklerinin sürekli öğrenen, inovasyona önem veren yapıları olduğu gözlenmektedir.

 

Sürekli eğitim ve öğrenmeyi bir kurum kültürü haline getiren işletmeler, benzerlerinden ayrışmakta ve hedeflerine hızla ulaşmaktadır. Güncel Group olarak hayata geçirdiğimiz Güncel Akademi ile bilgi birikimi ve deneyimimizi iş ortaklarımızla paylaşmaktayız.

 
İETT Otobüs Durağı
Kamu Hizmetleri

Dünyada ve ülkemizde kamusal alanların ve kaynakların giderek azalması söz konusu iken buna karşın toplumun hızla artan nüfusu ve güvenlik sorunları karşısında, kamu yetersiz kalmakta ve sunulan hizmetlerin niteliği ve kalitesi ciddi bir şekilde etkilenmektedir. Genç bir nüfusa sahip ülkemizde kamusal kurumların ve hizmetlerin etkin, çağı yakalamayı amaçlayan, şeffaf, katılımcı, güven duyulabilecek, dünya standartlarında bir yapıya ulaşması mümkündür. Güncel Group kamu ve toplum yararını dengede tutma duyarlılığıyla hizmetlerini kamuya sunmaktadır.

 
Yatırım Tablosu
Yatırım Yönetimi

Global dünyanın ekonomik koşulları, değişimi ve her geçen gün artan çeşitliliği, buna bağlı olarak hızla artan büyüklüğü, piyasalardaki yatırım odaklı işlemler ve bu işlemlerin raporlanmasını daha da önemli kılmıştır. Rekabet ortamının giderek artması ve keskinleşmesi, şirketlerin ciddi önlemler almasını gerektirmektedir. Güncel Group uzman kadrosu ile yatırımlardaki çeşitliliği değerlendiren, bilgiyi paylaşan, riskleri ve beklentileri analiz edebilen yapısıyla iş ortaklarına yol gösterecek hizmetler sunmaktadır.

 
Image by Mick Haupt
Turizm
 

Turizm en bilinen deyimiyle bacasız sanayi olarak adlandırılmaktadır. Global dünyadaki sınırların artık sanal hale gelmesinin etkisiyle insanlar kolaylıkla yer değiştirmekte, bununla beraber dünyayı keşfetme istekleri ve farklı alternatif arayışları, günümüz ekonomilerinde turizmi önemli bir yere taşımaktadır. Ancak sektördeki yoğun rekabet koşulları ile beklentilerin değişmesi sektörün avantaj ve dezavantajlarının ciddi bir analize tabi tutulmasını gerektirmektedir.

 

Güncel Group; turizm sektöründe en uygun stratejiyi geliştirmekte ve değişiklikleri yakından takip ederek, iş ortaklarına en iyi hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

Image by Markus Spiske
Teknoloji
 

Dinamik ve etkin bir yapıya sahip olan teknoloji şirketleri, aynı zamanda teknolojiyi kullanan diğer sektörler için de büyük önem arz etmektedir. Teknoloji hizmeti sunan şirketler gün geçtikçe artan teknolojik gelişmelere, değişen mevzuata ve dünya koşullarına hızla uyum sağlamak zorundadırlar.

 

Teknoloji ile birlikte hızla değişen yapı ve sistemlere uyum sağlama sürecinde Güncel Group; sunduğu denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleriyle, iş ortaklarının piyasadaki rekabet güçlerini arttırarak bir adım önde olmalarını sağlamaktadır.

Image by Clark Street Mercantile
Perakende

Günümüz global iş dünyasında perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karşılaştıkları zorlukların çok sayıda oluşu, sektördeki piyasa güçlerinin çok çeşitli ve farklı büyüklüklerde olması ile birlikte faaliyet alanlarında iç içe geçmelerin sık sık gözlenmesi son derece rekabetçi bir ortam yaratmaktadır. Perakende sektörü şirketlerine ait kârlılığın gün geçtikçe azalması; onları kâr marjlarını arttırma çabalarına yöneltmiş olup ayrıca rekabetçi çalışma ortamı, pazarın bölünmesi, nüfus artışı gibi sebeplerle de bu sektörün sürekli baskı altında hissetmesine neden olmuştur.

 

Bahsi geçen zorluklar ancak etkin bir kurumsal yönetim, mali raporların şeffaflığı ve doğruluğu gibi gerekliliklerin yerine getirilmesi ile aşılabilmektedir. Güncel Group; iş ortaklarına perakende sektöründe uzman kadrosu ile denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri sunmaktadır.

 
Dijital Tablet Kullanımı Doktor
İlaç ve Sağlık

Dünyadaki ve ülkemizdeki hızlı değişim ve artan nüfus oranına paralel olarak; sağlık sektörü ve ilaç dünyasındaki gelişmeler ve artan rekabet koşulları ile bu sektördeki ve mevzuattaki değişiklikleri yakından takip ederek, iş ortaklarımıza hızlı ve zamanında çözüm önerileri sunmaktayız.