Özel İndirim Kartlarıyla Firma Çalışanlarına Alışverişlerinde Yapılacak İndirimler

Uygulamada firmalar, çalışan personeline kendi mağazalarında yaptıkları alışverişlerinde kullanmak üzere özel indirim kartları vererek, yaptıkları alışverişlerde belirli oranlarda indirim/iskonto uygulayabilmektedir. Bu şekilde personele yapılan özel indirimlerin gelir vergisi ve KDV karşısındaki durumu ile ilgili olarak tereddütlerle karşılaşılmaktadır. 1)Personele Yapılan Özel İndirimlerin Gelir Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi Bilindiği üzere, ücret, Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesinde, işveren ise aynı kanunun 62. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre, - Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmez. - İş veren ise, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu çerçevede, işveren tarafından sadece kendi mağazalarında geçerli özel indirim kartı ile iskonto uygulamak suretiyle personele sağlanan menfaatlerin tamamının ücret olarak kabul edilerek Gelir Vergisi Kanununun ücrete ilişkin hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekir. Çünkü, yapılan indirimler ücretin bir unsuru niteliğindedir. Nitekim Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir özelgede de, “ Personele işveren tarafından kendi mağazalarında indirim kartı ile iskonto uygulamak suretiyle sağlanan menfaatlerin ücret olarak kabul edilerek vergilendirilmesi gerekir. “şeklinde görüş bildirilmiştir. (GİB. İstanbul VDB.nin 2/6/2012 tarihli ve B.07.1. GİB. 4.34. 17.01-KDV.04-1797 sayılı özelgesi) 2) Personele Alışverişlerde Yapılan Özel İndirimlerin KDV Yönünden Değerlendirilmesi 3065 sayılı KDV Kanununun 25/a maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticarî teamüllere uygun miktardaki iskontoların verginin matrahına dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak yayımlanan 116 Seri No lu KDV Genel Tebliğinin "6. Iskonto Uygulaması" başlıklı bölümünde; "KDV Kanununun 25/a maddesi ile teslim ve hizmet işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontoların KDV matrahına dâhil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.Buna göre, faturanın düzenlenmesini gerekli kılan mal teslimi veya hizmet ifasına bağlı olarak yapılan iskonto, aynı faturada yer alması ve ticari teamüllere uygun miktarda olması şartlarına bağlı olarak KDV matrahına dahil edilmeyecektir." Şeklinde açıklama yapılmıştır. Bu açıklamalara göre, firmaların çalışan personeline indirim kartı vermek suretiyle mağazalarından yapacakları alışverişlere ilişkin olarak yapacakları özel indirimler/iskontolar, satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgede ayrıca gösterilmesi ve ticari teamüllere uygun miktarda olması koşullarıyla KDV matrahına dahil edilmeyecek, KDV’ye tabi tutulmayacaktır. Ancak, yapılan iskontoların ticari teamüllere uygun olmaması halinde, iskonto bedelleri satış bedelinden düşülmeyecek, iskonto dahil toplam satış bedeli üzerinden ayrıca KDV hesaplanacaktır. Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir özelgede de, “ Firmanız bünyenizde çalışan personele indirim kartı vermek suretiyle mağazalarınızda çalışanlarınıza yapılan satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgede gösterilen ve ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar KDV matrahına dahil edilmeyecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır. (GİB. İstanbul VDB.nin 2/6/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-1797 sayılı özelgesi)

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg