2017 Yılı Şeffaflık Raporlarına İlişkin KGK Duyurusu Yayımlandı

Bağımsız Denetim Yönetmeliği(BDY)’nin “Şeffaflık Raporunun Hazırlanması ve Duyurulması” başlıklı 36 ncı maddesi uyarınca, bir takvim yılında kamu yararını ilgilendiren kuruluşların (KAYİK) denetimini yapmış denetim kuruluşları, ilgili takvim yılını müteakip, özel hesap dönemi kullanan denetim kuruluşları ise hesap dönemi kapanışını müteakip dördüncü ayın sonuna kadar yıllık şeffaflık raporunu hazırlamak, kendi internet sitelerinde yayımlamak ve Kuruma bildirmek zorundadırlar. Bir takvim yılında KAYİK’lerin denetimini yapmış denetim kuruluşlarının, söz konusu yükümlülüklerini zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirmeleri ve herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamaları adına aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

 • Aşağıdaki şirketler KAYİK kapsamındadır (BDY m. 4/1-j):

 1. Halka açık şirketler,

 2. Bankalar,

 3. Sigorta şirketleri,

 4. Reasürans şirketleri,

 5. Emeklilik şirketleri,

 6. Faktöring şirketleri,

 7. Finansman şirketleri,

 8. Finansal kiralama şirketleri,

 9. 6362 sayılı kanunda tanımlanmış olan ihraççılar,

 10. 6362 sayılı kanunda tanımlanmış olan sermaye piyasası kurumları:

 11. Yatırım kuruluşları

 12. Kolektif yatırım kuruluşları

 13. Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları

 14. Portföy yönetim şirketleri

 15. İpotek finansmanı kuruluşları

 16. Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları

 17. Varlık kiralama şirketleri

 18. Merkezî takas kuruluşları

 19. Merkezî saklama kuruluşları

 20. Veri depolama kuruluşları

 21. Kuruluş ve faaliyet esasları Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları,

 • 2016 takvim yılında yukarıda belirtilen KAYİK’lerden herhangi birinin denetimini yapmış denetim kuruluşları, 2016 hesap dönemine ait şeffaflık raporlarını, hesap döneminin kapanışını müteakip dördüncü ayın sonuna kadar hazırlamaları ve aynı süre içerisinde kendilerine ait internet sitesinde yayınlamaları ve Kurumumuz Sözleşme Bilgi Giriş Portalı (SBGP) üzerinden Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir (BDY m. 36/1).

 • Şeffaflık raporları, denetim kuruluşunun yönetim organı başkanı tarafından imzalanacaktır (BDY m. 36/2).

 • Şeffaflık raporları, denetim kuruluşuna ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir (BDY m. 36/2):

 • Hukuki yapısı ve ortakları hakkında açıklama,

 • Kilit yöneticileri ve sorumlu denetçileri hakkında açıklama,

 • İçinde yer aldığı denetim ağının hukuki ve yapısal özelliklerine ilişkin açıklama,

 • İlişkili denetim kuruluşları ve diğer işletmelere ve bu ilişkilerin mahiyetine ilişkin açıklama,

 • Organizasyon yapısı hakkında açıklama,

 • Kalite güvence sistemi incelemesinin en son ne zaman yapıldığına dair bilgi,

 • Bir önceki yılda denetim hizmeti verdiği KAYİK’lerin listesi (söz konusu liste oluşturulurken yukarıda yer alan KAYİK tanımından yararlanılabilir),

 • Denetçilerinin sürekli eğitimine yönelik izlenen politikalar hakkında açıklama,

 • Bağımsızlıkla ilgili uygulamalarına ilişkin, bağımsızlık ilkesine uyumun gözden geçirilmiş olduğunu da teyit eden açıklama,

 • Toplam gelirlerin finansal tablo denetimi, diğer denetimler ve denetim dışı hizmetler itibarıyla dağılımı gibi denetim faaliyetinin ağırlığını gösteren finansal bilgiler,

 • Sorumlu denetçilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgiler,

 • Kalite kontrol sisteminin tanıtımı ve bu sistemin etkin olarak çalıştığına dair denetim kuruluşu yönetiminin beyanı,

 • Kurum tarafından istenen diğer bilgiler.


 • Kurumumuzca KAYİK’ler nezdinde denetim yapmak üzere yetkilendirilmiş olmakla birlikte ilgili hesap döneminde KAYİK denetimi yapmayan denetim kuruluşlarının şeffaflık raporu hazırlama, internet sitesinde yayımlama ve Kurumumuza bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak bu kapsamda yer alan denetim kuruluşları bu durumu kendi internet sitelerinin şeffaflık raporlarıyla ilgili bölümünde açıklamak zorundadır (BDY m.36/4).

 • Şeffaflık raporları ile raporun güncellenmesi halinde raporun orijinal hali ve güncellenmiş hallerinin ayrı ayrı beş yıl süreyle kamunun erişimine açık tutulması zorunludur (BDY m.36/5).

 • 2016 yılında yapılan gözetim faaliyetleri çerçevesinde yayımlanan şeffaflık raporları incelendiğinde,

 • SBGP’ye yüklenen sözleşmede ve yayımlanan şeffaflık raporunda, denetimi yapılan şirketlerin ticari unvanının uyumsuz olduğu,

 • SBGP’de bildirilen denetimi yapılan şirket sayısı ile şeffaflık raporunda belirtilen sayının uyumsuz olduğu,

 • Şeffaflık raporunda diğer hususlar kısmına yer verilmediği,

 • Sorumlu denetçilerin ve denetçilerin açıklanmasıyla birlikte kilit yöneticilere ilişkin herhangi bir açıklamanın yapılmadığı,

 • Kalite güvence incelemeleri bölümünde olması gerekenin dışında bilgilere yer verildiği, kalite güvence incelemelerine yer verilmediği,

 • Kalite kontrol sisteminin unsurları kapsamında insan kaynakları kısmının yer almadığı,

 • Kalite kontrol sisteminin unsurları kapsamında izleme ve müşteri kabul kısmının yeterli düzeyde açıklanmadığı,

 • Organizasyon yapısı hakkında yeterli düzeyde açıklamanın yer almadığı,

 • İçinde bulunulan denetim ağı ile ilgili yeterli düzeyde açıklama yapılmadığı,

 • Kalite kontrol sisteminin unsurları kapsamında yapılan açıklamaların yeterli görülmediği,

 • Kalite kontrol sisteminin unsurları kapsamında liderlik sorumlulukları dışındaki unsurlara ilişkin açıklamaların yetersiz olduğu,

 • İlişkili denetim kuruluşları ve diğer işletmeler ile bu ilişkilerin mahiyeti bölümünde içinde bulunulan denetim ağının hukuki ve yapısal özelliklerinin açıklanmadığı,

 • Kalite kontrol sisteminin etkin çalıştığına dair yönetim kurulu beyanının yer almadığı,


tespit edilmiştir. Denetim kuruluşlarının, bu ve benzeri eksikliklere dikkat etmesi ve söz konusu şeffaflık raporlarının zamanında, tam ve doğru bir şekilde yayımlanması hususunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.

 • BDY’nin 36 ncı maddesinde düzenlenen hükümler çerçevesinde şeffaflık raporlarının hazırlanmaması, zamanında Kuruma bildirilmemesi veya internet sitesinde yayımlanmaması durumunda söz konusu yükümlülüğü ihlal eden denetim kuruluşları hakkında BDY’nin 40/1-j maddesi uyarınca “Uyarı” yaptırımı ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26/3 maddesi ve BDY’nin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

Duyurulur.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı, Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sa