31/12/2013 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar Belli Oldu

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280. Maddesinde; yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedelinin esas alınacağı, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur’un Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı, bu madde hükmünün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre, kasa veya bankada bulunan yabancı paralar ile yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçların sözü edilen 280. Madde çerçevesinde değerlemesinin yapılması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı, 2013 yılı sonu itibariyle yapılacak değerlemelerde esas alınacak kurları 23/01/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 434 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlemiştir. Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2013 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır. Söz konusu kurlara ilişkin liste ilişikte yer almaktadır. Öte yandan, 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 130 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir. Ayrıca, Tebliğde yer alan efektif kurların sadece kasada mevcut şeklindeki yabancı paraların değerlemesinde kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2013 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg