6361 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye’de Kurulu Finansman Şirketlerine BSMV’ Ye Tâbi İşlemleri Nedeni

Bilindiği üzere, finans hizmetlerinin vergilendirilmesinde KDV ve BSMV olmak üzere iki dolaylı vergi bulunmaktadır. Bir finansman hizmetinin bu vergilerden sadece birisine tabi olmasını sağlamak üzere KDV Kanununun 17/4-e maddesinde bir istisna hükmü düzenlenmiş olup, bu hüküm ile BSMV kapsamına giren işlemler KDV’den istisna edilmiştir. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28. Maddesine göre; - Banka ve sigorta şirketlerinin finansal kiralama işlemleri hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar BSMV’ye tabidir. Dolayısıyla, banka ve sigorta şirketlerinin finansal kiralama işlemleri KDV’ye tabi, diğer tüm işlemleri ise BSMV’ye tabi ve KDV’den istisnadır. - Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım - satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir. Dolayısıyla, bankerlerin banka ve muamele hizmetlerine ilişkin işlemleri KDV’den istisna, diğer mal, hizmet, demirbaş vb. satışları ise KDV’ye tabidir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri banker kapsamında BSMV mükellefi olup, bunların banka muamele ve hizmetlerine ilişkin işlemleri BSMV’ye, bu işlemlerin dışında kalan diğer işlemleri ise KDV’ye tâbi bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 3/4/2013 tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 435 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile,6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketlerinin BSMV’ye tâbi bütün hizmet veya satışlarını fatura yerine düzenleyecekleri dekontlarla tevsik etmelerini, BSMV’ye tâbi işlemleri dışında kalan KDV’ye tâbi teslim ve hizmetlerinde ise fatura düzenlemelerini uygun görmüştür. Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar ilişikte tam metnine yer verilen söz konusu Tebliğde yer almaktadır.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg