Arsa Ve Üzerindeki Bina İçin Amortisman Hangi Bedel Üzerinden Hesaplanır?

İşletmeler faaliyetlerinde kullanmak üzere, arsa almakta ve daha sonra üzerine bina inşa edebilmektedir. Bu durumda arsa ve bina için ayrı ayrı mı amortisman hesaplanacağı konusu gündeme gelmektedir. Konuya ilişkin görüşlerimize aşağıda yer verilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 262’nci maddesinde maliyet bedelinin, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade ettiği, 269’uncu maddesinde ise iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkullerin maliyet bedelleri ile değerleneceği hüküm altına alınmıştır. VUK’un "Amortisman Mevzuu" başlıklı 313’üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerin değerleme hükümlerine göre tespit edilen değerinin bu kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil ettiği, 314’üncü maddesinde de boş arsaların amortismana tabi olmadığı hükme bağlanmıştır. Mezkur kanunun 315’inci maddesine göre, mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığı’nın tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. Kanunun 320’nci maddesi hükmüne göre, amortisman süresi kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür. Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir ve amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz. Bu hükümler çerçevesinde; üzerine bina inşa edilmemiş arsa, boş arsa niteliğinde olduğundan arsa bedeli üzerinden amortisman ayrılması mümkün değildir.Arsa üzerine bina inşa edildikten sonra, arsanın üzerindeki bina ile birlikte kullanılma vasfına sahip olması ve fiilen de bu şekilde kullanılması, ayrıca söz konusu bina ile arsanın ayrılmaz bir bütünlük arz etmesi şartlarıyla, bina ve arsa bedellerinin toplamı üzerinden amortisman ayrılması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı amortisman süresini betonarme binalarda 50 yıl, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılarda ise 10 yıl olarak tespit etmiştir. *Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg