Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin

07.06.2018 tarih ve 30444 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında yayınlanan tebliğde; bankalarca özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının kayıtlardan silinmesine, değer azaltımına tabi tutulmasına veya hisse senedine dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler açıklanmıştır.

Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarının Kayıtlardan Silinmesi, Değer Azaltımına Tabi Tutulması ve Hisse Senedine Dönüştürülmesi

Bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilecek görüş;

Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının Yönetmeliğin 7 veya 8 inci maddelerinde belirtilen şartları haiz olduğunun bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilecek görüş ile teyit edilmesi zorunludur.

Kayıtlardan silinme, değer azaltımı veya hisse senedine dönüştürülme sırası;

Bankanın özkaynak hesaplamasına dahil edilen borçlanma araçlarının kayıtlardan silinmesi, değer azaltımı veya hisse senedine dönüştürülmesi sırası bakımından, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilen borçlanma araçları katkı sermaye hesaplamasına dahil edilen borçlanma araçlarından önce gelir.

Kayıtlardan silinmeye, değer azaltımına veya hisse senedine dönüştürülmeye ilişkin genel esaslar;

Özkaynak hesaplamasına dahil edilen borçlanma araçlarının kayıtlardan silinecek, değeri azaltılacak veya hisse senedine dönüştürülecek tutarlarının belirlenmesinde bu araçların nominal değerleri esas alınır. Özkaynak hesaplamasına dahil edilen krediler açısından bu kredilerin banka kayıtlarındaki ana para tutarları dikkate alınır.

Bankanın ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilen birden fazla borçlanma aracının bulunması durumunda, kayıtlardan silinme, hisse senedine dönüştürme veya değer azaltımı, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilen her bir borçlanma aracının ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilen toplam borçlanma araçları içerisindeki payı dikkate alınmak suretiyle orantılı bir şekilde uygulanır. Bu hüküm, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilen borçlanma araçları bakımından da geçerlidir.

Özkaynak hesaplamasına dahil edilen borçlanma araçlarının hisse senedine dönüştürme veya değer azaltımı sonrasında gerçekleştirilecek temettü veya faiz ödemesi veya vadeden önce geri ödeme ve erken itfa işlemleri değeri azaltılan veya hisse senedine dönüştürülen tutardan arta kalan bakiye üzerinden yapılır.

Özkaynak hesaplamasına dahil edilen borçlanma araçlarından Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (j) bendi ve 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında değeri azaltılanlar değer artırımına tabi tutulamaz.

Hisse senedine dönüştürülmeye ilişkin diğer esaslar;

Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının hisse senedine dönüştürme mekanizması ile ihraç edilebilmesi için ihraç öncesinde genel kurul kararı alınması zorunludur.

Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarından hisse senedine dönüştürme mekanizması ile ihraç edilecekler bakımından hisse senedine dönüştürme gerekliliğinin ortaya çıkması halinde, bahse konu borçlanma aracının sözleşmesinde/ihraç belgesinde belirtilmiş hisse senedi ihracının hemen yapılabilmesini teminen gerekli tüm ön izinlerin ilgili mercilerden alınması zorunludur.

Özkaynak hesaplamasına dahil edilen borçlanma araçları imtiyazlı paylara dönüştürülemez.

Özkaynak hesaplamasına dahil edilen bir borçlanma aracının hisse senedine dönüştürülebilmesi için borçlanma aracına ilişkin sözleşmede/ihraç belgesinde, bu fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen unsurlardan biri ile (c) bendinde belirtilen unsurun yer alması şarttır.

a) Dönüştürme oranı ile dönüştürme işleminde ihraç edilecek azami hisse senedi tutarı.

b) Dönüştürme aralığı.

c) Dönüştürme oranı veya aralığının hesaplanmasında kullanılacak hisse senedi fiyatının belirlenmesine ilişkin yöntem.

Özkaynak hesaplamasına dahil edilen borçlanma araçlarının hisse senedine dönüştürülmesi sonucunda Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranların aşılması veya bu oranların altına düşülmesi halinde, bu hisse senetlerini edinen kişilerin temettü hariç ortaklık haklarını kullanabilmeleri için kurucularda aranan niteliklerin taşınması kaydıyla Kuruldan izin alınması zorunludur. Kurul tarafından söz konusu pay devirlerine bu Kanun çerçevesinde izin verilmesine kadar ya da izin verilmemesi durumunda ilgililere payların elden çıkarılması için Kurul tarafından altı ayı aşmamak üzere tanınan süre boyunca söz konusu paylardan doğan temettü hariç ortaklık hakları başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kurumun bildirimi üzerine Fon tarafından kullanılır.

Hisse senedine dönüştürme sonucunda ihraç edilen hisse senetleri, 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Kurulca kâr dağıtımına ilişkin olarak belirlenen diğer kısıtlamalar kapsamında yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaz.

İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçları

Tetikleyici olayın gerçekleşmesi;

İlave ana sermaye hesaplamasına dahil edilen bir borçlanma aracına ilişkin tetikleyici olayın gerçekleşmesi halinde, banka derhal Kurumu ve bu borçlanma aracını elinde bulunduranları bilgilendirir.

İlave ana sermaye hesaplamasına dahil edilen borçlanma araçlarının kayıtlardan silinecek, değer azaltımına veya hisse senedine dönüştürülecek tutarları, Kanunun Kuruma vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde alınacak tedbirler saklı kalmak kaydıyla, bankalar tarafından tetikleyici olayın gerçekleşmesini müteakip bir ay içinde belirlenir. Kurul, gerek gördüğü hallerde bu süreyi değiştirmeye yetkilidir.

Geçici değer azaltımı sonrası yapılacak değer artırımı;

Geçici değer azaltımı sonrası yapılacak değer artırımı, sadece tetikleyici olayın gerçekleşmesine bağlı olarak değeri azaltılan ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilen borçlanma araçları için uygulanabilir.

Geçici değer azaltımı sonrası yapılacak değer artırımı veya azaltılmış anapara tutarı üzerinden temettü veya faiz ödemesi yapılması, 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla bankanın ihtiyarındadır.

Geçici değer azaltımı sonrası yapılacak değer artırımı için gerekli şartlar;

Geçici değer azaltımı sonrası yapılacak değer artırımı için aşağıdaki şartların sağlanması gereklidir:

a) Geçici değer azaltımı sonrası yapılacak değer artırımı bankanın dönem net kârı üzerinden gerçekleştirilir.

b) Geçici değer azaltımı sonrası yapılacak değer artırımı ile azaltılmış anapara tutarı üzerinden yapılacak temettü veya faiz ödemelerinin toplamı; değer azaltımına tabi olan borçlanma araçlarının azaltım öncesi nominal değerleri toplamının, bankanın ana sermaye tutarına bölünmesi suretiyle bulunan oran ile bankanın dağıtıma esas dönem net kârının çarpılması suretiyle bulunan tutarı aşamaz. Bu hesaplama değer artırımının gerçekleştirileceği sırada yapılır.

c) Yapılacak değer artırımı, değer azaltımına tabi tutulan her bir borçlanma aracının değer azaltımına tabi tutulan borçlanma araçlarının toplamı içerisindeki payı dikkate alınmak suretiyle orantılı bir şekilde uygulanır.

ç) Geçici değer azaltımı sonrası yapılacak değer artırımları ile azaltılmış anapara tutarı üzerinden yapılacak temettü veya faiz ödemelerinin toplamı; kâr dağıtımı gibi değerlendirilir ve Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Kurulca kâr dağıtımına ilişkin olarak belirlenen diğer kısıtlamalara tabi tutulur.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

30.08.2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılmıştır.25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni k