Faaliyet Raporu Kapsamı Ve Denetimi

Yönetim Kurulu’nun devredilmez görev ve yetkilerden biri de yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi ve genel kurula sunulmasıdır. Faaliyet raporunun kapsamı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” adlı düzenleme ile belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre, rapor aşağıdaki bölümlerden oluşur. a) Genel bilgiler, b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, d) Finansal durum, e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, f) Diğer hususlar. Raporu finansal durum bölümü, işletmenin finansal tablolarından alınan verilerden ve bunların analizinden oluşmaktadır. Denetim kapsamında olan işletmelerin, bu bölümde yer alacak finansal bilgileri, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmiş finansal tabloları ile uyum içinde olmak zorundadır. TTK Madde 397’ye göre, faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin denetlenen finansal, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeğe yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. İşletmelerin, finansal tablolarını denetletmeleri zorundu olduğu gibi faaliyet raporlarını da denetletmeleri gereklidir. Bunun için, ayrı bir rapor düzenlenmesi zorunludur. Bu raporu ilişkin örnekler BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama ve BDS 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Vermesi standartlarında yer almaktadır. TTK Madde 397’ye göre, denetime tabi olduğu halde denetletrilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. Aşağıda, faaliyet raporuna ilişkin bir denetim raporuna yer verilmiştir. FAALİYET RAPORU’NA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU xxx Sağlık Gıda Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na Xxx Sağlık GıdaTicaret Anonim Şirketi.’nin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirme ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihe ait finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz. . Yıllık faaliyet raporunun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanması işletme yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetim işletmesi olarak sorumluluğumuz, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve --/--/2014 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal bilgiler ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir. Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir. Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Xxx Sağlık Gıda Ticaret Anonim Şirketi.’nin, bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile uyumluluk göstermektedir.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

30.08.2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılmıştır.25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni k