Gelir Ve Kurumlar Vergisinde İndirim!


Mart 2017 döneminde yapılan yasal düzenleme ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi yapılması ilkesi benimsenmiş olup; uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ve uygulamanın ne zaman başlayacağına ve uygulamanın nasıl olacağına ilişkin konuları ise belirlenmemiştir. 23 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 301 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile konuya ilişkin uygulama usul ve esasları belirlenmiş ve uygulamanın 01.01.2018 tarihi itibarıyla başlayacağı müjdesi verilmiştir. Buna göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk Lirası'ndan fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. İndirimden faydalanabilmek için;

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması, 2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması 3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1000 Türk Lirası'nın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şarttır. Vergi indiriminden yararlanacak olanlar; - Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar, - Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir. Vergi indiriminden yararlanma şartları; - İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması, - İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması, - Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1000 Türk Lirası'nın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, - Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu'nun 359'uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması şarttır. Bize göre yerinde ve olması gereken güzel bir uygulama; vergisini zamanında ve düzenli ödeyenler için beklenen ve istenilen teşvik sistemi olduğunu düşünüyoruz. Bu uygulama ile vergisini düzenli ödeyenler ile ödemeyenler arasında olması gereken fark yaratılmış olmaktadır. Ayrıca ekonomik sıkıntılar nedeniyle azalan vergi tahsilatlarının da artmasına katkı sağlayacağı da düşünülmektedir.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör