Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresinin Uzatılması Ile İş Sözleşmeleri

30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk testi yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yayım tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 1 ay uzatılmıştır. Karara göre yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir. 30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanununun Geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler 1 ay uzatılmıştır. Söz konusu geçici maddeye aşağıda yer aldığı gibidir. 4857 Sayılı Kanun Geçici 10. madde "Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir. Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir." İlgili Cumhurbaşkanı Kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

30.08.2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılmıştır.25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni k