Konsinye İhracatta Belge Düzeni Ve KDV İstisnası Uygulaması

İhracat Yönetmeliği’nin 4/h maddesine göre konsinye ihracat, kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade etmektedir. Konsinye ihracat yapan kişi ya da kuruma konsinyatör, malın yurtdışında kesin satışını yapacak kişi ya da kuruma ise konsinyi denmektedir. Konsinye ihracatçılara ihraç kayıtlı mal teslim eden imalatçıların KDV istisnası karşısındaki durumu ve belge düzeni hakkında aşağıda bilgi verilmiştir. A. BELGE DÜZENİİhracat Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesine göre, konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne yapılır. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nce konsinye ihracat olarak onaylanmış gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir. İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir. Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi halinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir. Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde satılamaması halinde, malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir. Fatura düzenlenmesi açısından ise konsinyatör ile konsinyi arasında yapılan yazılı bir sözleşme ile konsinyasyon suretiyle satılacağı belirlenen konsinye malın satılması halinde, bu satış işlemine ait belgenin, malı satan konsinyi tarafından gerçek satış bedeli üzerinden malın alıcısına düzenlenmesi, konsinyatörün de konsinyiye kendi sattığı bedel üzerinden fatura düzenlemesi gerekmektedir. B. KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) 11/1-a maddesinde, ihracat teslimlerinin KDV den istisna olduğu, 11/1-c maddesinde de, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV’nin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği ve mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde de, tecil edilen vergi terkin edileceği hüküm altına alınmıştır. Yukarıda belirtildiği üzere, konsinye ihracatta kesin satış yapılmamaktadır. Konsinyinin kesin satışı yapmak için asgari bir yıl süresi bulunmaktadır. KDVK’nın 11/1-a maddesi bakımından konsinye ihracatın ihracat istisnasından hangi dönem yararlanacağı ve 11/1-c maddesinde yer alan üç aylık süre ihracatçının (konsinyatörün) konsinye ihracat tarihine göre mi yoksa kesin satış tarihine göre mi tespit edileceği hususu gündeme gelmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilen muktezalarda konsinye ihracatta istisnanın beyan döneminin kesin satışın yapıldığı dönem olduğu açıklanmıştır. Buna göre ihracatçı mükellefler İhracat Yönetmeliği’nde belirtilen süreler içinde kesin satışını yaptıkları malları kesin satışın gerçekleştiği dönem KDV beyannamesi ile beyan edeceklerdir. İmalatçıların tecil-terkin kapsamında ihracatçılara teslim ettikleri mallarla ilgili olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 02.09.2013 tarih ve 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]—1390 sayılı muktezasında açıklama yapılmıştır. Buna göre, ihracatçıların KDVK’nın 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin sistemi kapsamında KDV ödemeksizin imalatçılardan satın aldıkları malları konsinye olarak ihraç etmelerinin mümkün olduğu, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatçılar tarafından teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde konsinye olarak ihraç etmesi halinde söz konusu malların yurt dışında satıldığı tarihe bakılmaksızın KDV Kanununun 11/1-c maddesi çerçevesinde işlem yapılmasının mümkün olduğu açıklanmıştır. Dolayısıyla, imalatçılar tarafından malların ihraç edilmek üzere ihracatçıya teslimi ile imalatçıların işlemleri bakımından vergiyi doğuran olay meydana geldiğinden, ihraç edilecek olan bu malların ihracatçı tarafından konsinyasyon suretiyle satılmak üzere yurtdışına gönderilmesi bu durumu değiştirmeyecek, imalatçının terkin veya iade işlemi söz konusu malların yurtdışı edildiği vergilendirme dönemi itibariyle sonuçlandırılacak, terkin ve iade işlemi için malların yurtdışında nihai alıcısına teslimi beklenilmeyecektir.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg