'Marka satışı vergiye tabi mi?


Benzer ürün ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan “ayırt edici işaret” marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, sayılar, harfler, şekiller, ürünün şekli veya ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.

Ticaret hayatının gelişmesi ve işletmelerin ürün ve hizmetlerinin benzerlerinden ayırt edilmesini, ön plana çıkmasını sağlama eğilimi, ülkemizde de marka tescillerinin ve tescil edilen markaların devir veya satış işlemlerinin gündeme gelmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla markanın satışında vergilendirmenin nasıl yapılacağı da önem arz etmektedir.

Eğer marka bir ticari işletmenin aktifine kayıtlı ise; satışı işletmenin mal veya hizmet satmasından bir farklılık göstermeyecek, söz konusu satış, ticari kazanç olarak nitelendirileceği için Gelir veya Kurumlar Vergisine ve buna bağlı olarak ta KDV’ye tabi olacaktır. Ancak markanın mükellef olmayan bir şahsa ait bulunması ve bunun satılması halinde ise uygulama özellik arz etmektedir.

Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. Maddesinde arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, alâmetifarika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların “değer artış kazancı” olduğu belirtilmiştir.

Bir takvim yılı içinde elde edilen değer artış kazancının ise, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını elden çıkarılması hariç olmak üzere 2015 takvim yılı için 10.600 TL’sinin Gelir Vergisinden müstesna tutularak kalanının vergilendirileceği belirtilmiştir.

Buna göre markanın satışı değer artış kazancı kapsamında değerlendirilmiş olup, 2015 yılında elde edilen kazancın 10.600 TL’yi geçmesi halinde beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Elde edilen kazancın 10.600TL’nin altında kalması halinde ise beyan edilmesine ve vergilendirilmesine gerek kalmamaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu açısından marka satışı ise, KDV Kanunu kapsamına girmemektedir. Çünkü Katma Değer Vergisi Kanununun 1. Maddesinde "Türkiye'de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu" hükmü yer almaktadır.

Anılan kanun hükmünde değer artış kazançlarının yer almaması nedeniyle, marka satışı KDV’ye tabi tutulmayacaktır.

Buna göre (ticari bir işletmenin aktifinde kayıtlı bulunmayan) markanın satışından elde edilecek kazanç değer artış kazancı kapsamında değerlendirilecek olup, 2015 yılı için elde edilecek kazancın 10.600 TL’yi aşması halinde beyan edilmesi gerekmektedir. Elde edilen kazancın bu tutardan aşağı olması halinde beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak söz konusu marka satış işlemi hiçbir şekilde Katma Değer Vergisine tabi olmayacaktır.



0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör