Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1) MADDE 1 – 18/4/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – (1) Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, b) Genelge: Bu Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelgeyi, c) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri, ç) Modelist: Tasarımı ve çizimi belirlenmiş olan konfeksiyon ürünlerinin üretilebilmesi için şablon ve kalıpların hazırlanmasını, ürüne uygun malzeme yapısının tespit edilmesini ve numune dikiminin yapılmasını takip eden yüksekokul veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun ya da ilgili alanlarda mesleki eğitim görmüş kişileri, d) Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketleri, e) Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları, f) Tasarım ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri, g) Tasarımcı şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri, ğ) Tasarım ve ürün geliştirme projeleri: Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri ifade eder.” MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 4 – (1) Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla; a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları, b) Yurt dışı birimlerinin; 1) Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, 2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları, d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, tutarında desteklenir.” MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 5 – (1) Tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla; a) Yurt dışında gerçekleştirecekleri Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları, b) Yurt dışında açacakları birimlerinin; 1) Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, 2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, tutarında desteklenir.” MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 6 – (1) İşbirliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı ve tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir. (2) İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla altmış adet tasarımcının yurt dışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.” MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) 6/B maddesinde belirtilen desteğin başlangıç tarihi, bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.” MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) 4 ve 5 inci maddelerde düzenlenen desteklerden, tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri, 8 inci madde çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren en fazla dört yıl süreyle yararlandırılabilir.” “(3) 6/A maddesinde düzenlenen desteklerden şirketler, 8 inci madde çerçevesinde destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri bazında desteklenir. Şirketlerin sunacağı tasarım ve ürün geliştirme projelerinin süresi en fazla üç yıllık olabilir. Yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi, 6/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen limitler dâhilinde olmak kaydıyla, iki yıl daha uzatılabilir.” MADDE 7 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için giderlerin Genelgede belirtilen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerden; sözleşme, fatura ve ödeme belgesi harcama belgeleridir. (2) Destek türüne göre hangi harcama belgelerinin başvuru esnasında zorunlu tutulacağı ve destek sürecine ilişkin usul ve esaslar Genelge ile belirlenir. (3) Bakanlık, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, şirketler ve işbirliği kuruluşlarının proje, faaliyet ve harcamalarına ilişkin denetim/danışmanlık firmalarına rapor hazırlattırabilir.” MADDE 8 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 12 – (1) Destek başvurusuna ilişkin yurt dışında düzenlenen belge ve faaliyetler ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin onayına/incelemesine tabidir. Onay ve incelemeye konu belge ve faaliyetler Genelge ile belirlenir.” MADDE 9 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 14 – (1) Harcamaya ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.” MADDE 10 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlanan tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri ile tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler, gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile işbirliği kuruluşlarının destek kapsamındaki faaliyetlerine yönelik performansları Bakanlık tarafından izlenir. (2) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde, belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığını tespit ettiği tasarımcı şirketlerini, tasarım ofislerini, tasarım ve ürün geliştirme projelerini, işbirliği kuruluşlarının projelerini ve 6/B maddesi kapsamında desteklenen şirketleri her aşamada destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir.” MADDE 11 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) 6/A maddesi kapsamında desteklenen tasarım ve ürün geliştirme projeleri; proje süresi boyunca, herhangi bir kamu kurumundan başka bir destek programı kapsamında destekten yararlandırılmazlar. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge ve tasarım merkezleri kapsamında gerek tam zamanlı gerekse kısmi zamanlı olarak desteklenen tasarımcı/modelist/mühendis işbu Tebliğ kapsamında net ücret üzerinden desteklenir.” “(4) 6/B maddesi kapsamında desteklenen gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketler destek süresi içerisinde aynı destek unsurlarını içeren diğer devlet yardımlarından yararlandırılmazlar.” MADDE 12 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 20 – (1) Destek başvurularına ve bu başvuruların sonuçlandırılmasına yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenen Genelge ile belirlenir. (2) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.” MADDE 13 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki giderler için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’in lehe olan hükümleri uygulanır. Söz konusu giderlerin tespitinde ödeme belgesi tarihi esas alınır. (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.” MADDE 14 – Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 15 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 16 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 24 Kasım 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29898 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/2) MADDE 1 – 21/3/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) Alım Heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak Bakanlık koordinasyonunda yapılan dış ticaret organizasyonunu, b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, c) E-ticaret sitesi: Uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerini veya elektronik pazar yerlerini, ç) Genelge: Bu Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgeyi, d) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri, e) Sektörel Ticaret Heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca üyesi şirketlere yönelik olarak düzenlenen dış ticaret organizasyonunu, f) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri, g) Şirket çalışanı: Şirket ortakları ya da personelini, ğ) Toplu üyelik: Şirketlerin üyesi oldukları işbirliği kuruluşları aracılığıyla e-ticaret sitelerine üye olduğu ve üyelik bedelinin işbirliği kuruluşu tarafından karşılandığı üyelik türünü, h) Yurt dışı pazar araştırması gezisi: Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri araştırma gezisini, ifade eder.” MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. (2) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir: a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri. b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.” MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 8 – (1) Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. (2) Bu madde kapsamında satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibarıyla en fazla iki yıllık olması gerekir. (3) Bu madde kapsamında satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir.” MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 10 – (1) 9 uncu madde kapsamında yurt dışında yerleşik şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri ile faiz harcamalarına ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir. (2) Satın alınacak yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olduğuna ilişkin karar; Bakanlığın yanı sıra, TÜBİTAK ve/veya başvuru bazında gerekli görülen üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından oybirliği ile verilir.” MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 11 – (1) Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 100.000 ABD Dolarına kadar, alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. (2) İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir: a) Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri. b) Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda+kahvaltı) giderleri. c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri: 1) Tercümanlık gideri. 2) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri. 3) Fuar katılımına ilişkin giderler. 4) Görsel ve yazılı tanıtım giderleri. 5) Halkla ilişkiler hizmeti gideri. 6) Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri. (3) Onaylanan sektörel ticaret heyetlerinde faaliyetlerin koordinasyonunu yapmak üzere işbirliği kuruluşunca bir ön heyet düzenlenebilir. Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı/heyet katılımcısı şirket ortağı/çalışanı) iki kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri bu madde kapsamındaki limitler dahilinde desteklenir. (4) Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı on puan artırılır.” MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 12 – (1) 11 inci madde kapsamında düzenlenen sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programlarının destek kapsamına alınabilmesi için ilgili işbirliği kuruluşunun program başlangıç tarihinden en az üç ay önce program taslağı ve tahmini bütçesi ile Bakanlığa başvuruda bulunması gerekir. Bakanlıkça uygun bulunan programlar destek kapsamına alınır. (2) Özel ve zorunlu hallerde, bu maddenin birinci fıkra hükümlerine tabi olmaksızın başvuruda bulunan işbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarını destek kapsamına almaya Bakanlık yetkilidir.” MADDE 7 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 13 – (1) E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için %80 oranında desteklenir. (2) Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için işbirliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilir. (3) İşbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için, her başvuruda en az 250 (ikiyüzelli) şirketi e-ticaret sitesine üye yapmış olması gerekir.” MADDE 8 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 14 – (1) 13 üncü maddede belirtilen destekten, işbirliği kuruluşları toplu üyelik kapsamında en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir. Üç yıllık süre, Bakanlık tarafından destek kapsamına alınan ilk başvurunun ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar. (2) 13 üncü maddede belirtilen destekten yararlanabilmek için, üye olunan e-ticaret sitesinin Bakanlıktan onay almış olması gerekir. (3) E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.” MADDE 9 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 16 – (1) Destek ödeme başvuruları, 8 inci, 9 uncu ve 13 üncü maddelerde yer alan destekler için Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Bakanlığa yapılır. Altı aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlığın evrak giriş tarihi esas alınır. (2) Destek ödeme başvuruları 5 inci maddede yer alan destek için Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, şirket çalışanının Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Bakanlığa yapılır. Üç aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlığın evrak giriş tarihi esas alınır. (3) Destek ödeme başvuruları 11 inci maddede yer alan destekler için Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Bakanlığa yapılır. Üç aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlığın evrak giriş tarihi esas alınır. (4) Bakanlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip ödeme yapılacak kuruluşu ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’na bildirir. (5) Ödemeye ilişkin hesaplamalarda TCMB döviz alış kurları dikkate alınır. (6) TCMB döviz kurlarında yer almayan para birimlerine istinaden yapılan hesaplamalarda Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır. (7) 8 inci, 9 uncu ve 13 üncü maddelerde yer alan desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, bu Tebliğin 5 inci ve 11 inci maddesinde yer alan desteklerden yararlanmak için başvuranların ise eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin belirtilen süreler içerisinde tamamlanmaması halinde şirket/işbirliği kuruluşunun destek başvurusunun, mevcut evraklar çerçevesinde tekemmül etmiş harcama kalemleri için destek ödemesi yapılır. Belirtilen süreler, Bakanlığın evrak çıkış tarihiyle başlar ve Bakanlığın evrak giriş tarihi ile biter.” MADDE 10 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 20 – (1) Destek başvurularına ve bu başvuruların sonuçlandırılmasına yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenen Genelge ile belirlenir. (2) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.” MADDE 11 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. (2) Bakanlık, şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. İşbirliği kuruluşları/şirketlerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda şirket/işbirliği kuruluşunun ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz. (3) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, ilgililerin haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilir. a) Denetim raporu veya yargı kararı işbirliği kuruluşunun yanıltıcı bilgi ve belge sunduğu yönünde ise, bahse konu işbirliği kuruluşunun ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve işbirliği kuruluşu Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısının evrak çıkış tarihinden itibaren en az altı ay süresince, bu Tebliğ kapsamında yeni bir başvuruda bulunamaz. b) Denetim raporu veya yargı kararı şirketin yanıltıcı bilgi ve belge sunduğu yönünde ise, bahse konu şirket destek kapsamından çıkarılır ve varsa sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Şirket, Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısının evrak çıkış tarihinden itibaren en az iki yıl süresince, bu Tebliğ kapsamında yeni bir başvuruda bulunamaz. (4) Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayan kurum/kuruluşların bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin tespit edilmesi halinde; faaliyet destek kapsamından çıkarılır. Söz konusu kurum ve kuruluşlardan alınacak hizmetlere ilişkin faaliyetler Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren en az altı ay süresince destek kapsamına alınmaz.” MADDE 12 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 24 – (1) Bir faaliyet için Bakanlıkça yürütülen başka bir Tebliğdeki desteklerden yararlanan şirketler ve işbirliği kuruluşları aynı faaliyet için bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanamazlar. (2) Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanan şirketler ve işbirliği kuruluşları bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanamazlar.” MADDE 13 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in lehe olan hükümleri uygulanır. GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen ancak destek müracaatı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları desteği ve yurt dışı pazar araştırması desteğine ilişkin müracaatlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in lehe olan hükümleri uygulanır. (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce harcaması gerçekleştirilen ancak destek müracaatı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan rapor ve yurt dışı şirket alım desteği, ileri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alım desteği ve e-ticaret sitelerine üyelik desteğine ilişkin müracaatlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in lehe olan hükümleri uygulanır. (3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından onaylanan ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları desteğine ilişkin müracaatlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in lehe olan hükümleri uygulanır. (4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.” MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı, Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sa