Sermaye Piyasasına Tabi Kuruluşlarda Kar Dağıtım Politikası Belirleme Zorunlu

Sermaye Piyasası Kurulu, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğ’i ile ortaklıkların kar dağıtım esaslarının yeniden düzenlemiştir. Getirilen en önemli düzenleme ortaklıkların kar payı dağıtım politikası belirleme zorunluluğudur. a) Kar Dağıtım Politikası Belirleme Kar payı dağıtımına genel kurur karar verir. Genel Kurulun kar payı dağıtım esaslarının belirlendiği bir politika ortaya koyması gereklidir. Bu politikada aşağıdaki hususları kapsamına almalıdır. · Karın dağıtılıp dağıtılmayacağı belirlenmelidir. · Kar dağıtılacaksa, kar dağıtım oranına karar verilmelidir. · Kar payının nasıl ödeneceğine karar verilmelidir. · Kar payının ödenme zamanı belirlenmelidir. b) Kar Dağıtım Esasları Kar dağıtımı, kar payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut olan tüm paylara yönelik olarak yapılır. Payların ihraç ve iktisap tarihleri önemli değildir. Kar payı eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenmesine genel kurulda karar verilebilir. Taksitli ödeme olması halinde aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir. - Taksit sayısına genel kurul karar verir. Ancak, genel kurul bu hususta açıkça yönetim kurulunu yetkilendirebilir. - Taksit ödeme zamanı genel kurur kararıyla belirlenir. Böyle bir belirleme olmadığı durumda, yönetim kurulu bu zamanı belirleyebilir. Bu durumda yönetim kurulu, genel kurulu takip eden 15 gün içinde özel durum açıklama esaslarına uygun olarak kar payı dağıtım zamanlarını kamuya duyurur. - Taksitin ödeme tarihi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın esiş oranda ödeme yapılır. - Genel kurul tarafından pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verilen kâr payı tutarı, pay sahiplerine yapılacak taksit ödemeleri ile orantılı olarak ve aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Kardan öncelikle olarak yasal yedek akçeler ayrılmalıdır. Daha sonra ise, pay sahiplerine kar dağıtım politikasında veya esas sözleşmede belirlenen kar dağıtılmalıdır. Bu iki husus yerine getirilmediği müddetçe, - yasal yedek dışında yedek ayrılmasına, - ertesi yıla kar aktarılmasına ve - Pay sahibi dışındakilere (intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki diğer kişilere) kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca, pay sahibi dışındakilere kar dağıtılabilmesi için, ortaklık esas sözleşmesinde hüküm bulunması zorunludur. Eğer, esas sözleşmede bu kişilere dağıtılacak oran hakkında bir belirleme yapılmamışsa, bu kişilere dağıtılacak kar payı tutarı, imtiyazdan kaynaklananlar hariç olmak üzere, her durumda pay sahiplerine dağıtılan kar payının ¼’ünü geçemez. Ayrıca, bu kişilere, kardan pay dağıtılabilmesi için pay sahipleri için belirlenen kar payının nakden ödenmeli gereklidir. c) Bağışlar Ortakların bağış yapması mümkündür. Bağış sınırı esas sözleşme veya genel kurul kararı ile belirlenir. Dönemde yapılan bağış tutarları, dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağış için sınır getirmeye Kurul yetkilidir. D) Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Hükümler Payları borsada işlem görmeyen halka açık işletmeler, için kar dağıtımında uyulması gereken ilkelere aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir. - Kar payı dağıtım oranı net dağıtılabilir dönem karının % 20’sinden az olmaz. Bağışlar net dağıtılabilir kara eklenerek hesaplama yapılır. - Kar payının tam ve nakden dağıtılması zorunludur. - Kar payı dağıtımı kar payı kuponlarının teslimi yoluyla yapılır. - Taksitle kar dağıtımı yapılması mümkün değildir. - Dağıtılabilir kar tutarı, genel kurula sunulacak son yıllık finansal tablolara göre sermayenin % 5’inden daha düşük olması veya net dağıtılabilir karın 100.000 TL’nin altında olması durumunda ilgili hesap döneminde kar payı dağıtılmayabilir. Bu durum, kar dağıtmama nedeniyle birlikte kamuya duyulur. Bu hüküm çerçevesinde dağıtılmayan kar payları, sonraki dönemlerde yapılacak hesaplamalarda kar payı kalemi olarak dikkate alınır.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

30.08.2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılmıştır.25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni k