Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslarında Değişiklik Yapılmıştır

03 Şubat 2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘ Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Iı-14.1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.1.a) ’’ tebliğ ile yapılan değişikliklerin kısaca özeti aşağıdaki gibidir. Halka açık olmayıp sermaye piyasası araçları borsada sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem gören işletmelere finansal raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirim ve 6 aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğü getirilmiştir. Gelişen İşletmeler Pazar’ında işlem gören işletmelere 6 aylık ara dönem faaliyet raporu düzenlemeleri gerekmektedir. Sermaye piyasası araçlarını sadece nitelikli yatırımcılara satan yatırım ortaklıkları ile paylarını halka arz etmek veya nitelikli yatırımcılara satmak üzere kurulmuş veya dönüşmüş olan ancak paylarının halka arzını veya nitelikli yatırımcılara satışını henüz gerçekleştirmemiş yatırım ortaklıkları 3 ve 9 aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğünden muaf tutulmuştur. Tasfiye halindeki işletmelerin finansal raporlarını düzenlemeleri usulleri yeniden düzenlenmiştir. Halka açık ortaklıklardan payları borsada işlem görmeyen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri uyarınca TMS/TFRS’ye uygun olarak finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmayanların finansal tablo hazırlarken uygulayacakları standartlarda değişikliğe gidilmiştir. Buna göre, anılan ortaklıklar payları borsada işlem görünceye veya Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkıncaya kadar geçen sürede, finansal tablolarının hazırlanmasında Türk Ticaret Kanunu’nun 88’inci ve Geçici 1’inci maddeleri çerçevesinde KGK tarafından belirlenen esaslara tabi olacaktır. Çalışmalarınızda faydalı olacağını düşündüğümüz '' Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Iı-14.1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.1.a) '' tamamını buradan okuyabilirsiniz.0 yorum