Türkiye Finansal Raporlama Standardı Tebliği No: 75, 76, 77 Ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı

17 Aralık 2017 gün ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de 75, 76, 77 nolu Türkiye Finansal Raporlama Standardı Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğler ile ilgili bilgiler aşağıdadır; 75 No’lu Tebliğ

  • 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının; a) 39L paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “39L. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Mart 2013’te değiştirilen şekliyle) D1 paragrafını değiştirmiş, D10 ve D11 paragraflarını silmiştir. Söz konusu değişiklikler, TMS 19 (Mart 2013’te değiştirilen şekliyle) uygulandığında uygulanır.” b) 39T paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “39T. Yatırım İşletmeleri (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’ye ilişkin değişiklikler) değişikliğiyle D16 ve D17 paragrafları ile Ek C değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Yatırım İşletmeleri değişikliğinin erken uygulanmasına izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin erken uygulanması halinde, aynı zamanda Yatırım İşletmeleri’nde yer alan tüm değişiklikler de uygulanır.” c) 39AA paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 39AA paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 39AB, 39AC ve 39AD paragrafları eklenmiştir. “39AA. [Silinmiştir] 39AB. “-” 39AC. TFRS Yorum 22 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli D36 paragrafını eklemiş ve D1 paragrafını değiştirmiştir. Söz konusu değişiklikler TFRS Yorum 22 uygulandığında uygulanır. 39AD. 2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 39L, 39T paragrafları değiştirilmiş, 39D, 39F, 39AA, E3–E7 paragrafları silinmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır.” ç) D1 paragrafının (t) ve (u) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (v) bendi eklenmiştir. “(t) “ – ”, (u) Hasılat (D34 ve D35 paragrafları) ve (v) Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli (D36 paragrafı).” d) D35 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ile D36 paragrafı eklenmiştir. “Yabancı para işlemleri ve avans bedeli D36. TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletmenin, TFRS Yorum 22 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli’nin kapsamına giren ve TFRS Standartlarına geçiş tarihinden önce ilk defa finansal tablolara alınan varlıklar, giderler ve gelirler için söz konusu Yorum’u uygulaması zorunlu değildir.” e) E3, E4, E4A, E5, E6 ve E7 paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu paragraflardan önce gelen başlıklar silinmiştir. “E3-E7. [Silinmiştir]”

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 76 No’lu Tebliğ

  • 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Konsolide Finansal Tablolar” Standardının; a) C1C paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C1C Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık Satışları veya Ayni Sermaye Katkıları (TFRS 10 ve TMS 28’e ilişkin değişiklikler) 25-26’ncı paragrafları değiştirmiş ve B99A paragrafını eklemiştir. Bu değişiklikler, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenecek bir tarihte veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemlerinde ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama halinde bu husus dipnotlarda açıklanır.”

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 77 No'lu Tebliğ;

  • 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 12 (TFRS 12) Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar” Standardının; a) 5 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 5A paragrafı eklenmiştir. “5A. B17 paragrafında belirlenen durum hariç olmak üzere, bu TFRS’de yer alan hükümler, 5’inci paragrafta sayılan ve TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satış amaçlı elde tutulan veya durdurulan faaliyet olarak sınıflandırılan (ya da bu şekilde sınıflandırılmış elden çıkarılacak varlık grubunda yer alan) işletme paylarına uygulanır.” b) B17 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “B17. İşletme bir bağlı ortaklığındaki, iş ortaklığındaki veya iştirakindeki payını (veya iş ortaklığındaki ya da iştirakindeki payının bir bölümünü) TFRS 5 uyarınca satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırdığında (ya da bu şekilde sınıflandırılan elden çıkarılacak varlık grubuna dahil ettiğinde), söz konusu bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak için B10–B16 paragrafları uyarınca özet finansal bilgi sunmak zorunda değildir.” c) C1C paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki C1D paragrafı eklenmiştir. “C1D. 2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, 5A paragrafı eklenmiş ve B17 paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2017 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde, TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar uyarınca geriye dönük olarak uygulanır.”

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

30.08.2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılmıştır.25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni k