Transfer Fiyatlandırması Raporu Düzenlenmesi

Bilindiği üzere 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesi ile “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” müessesesi düzenlenmiştir. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı hakkında Maliye Bakanlığı tarafından 1 ve 2 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Tebliği yayımlanmıştır. Anılan Genel Tebliğde Transfer Fiyatlandırması Raporuna hakkında yapılan açıklamalar aşağıdadır. 1-Transfer Fiyatlandırması Raporunu Düzenlemek Zorunda Olanlar a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne Kayıtlı Mükellefler Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne kayıtlı mükellefler, bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışıişlemlerine ilişkin olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel Tebliğ’in Ek 3’ünde yer alan formata uygun şekilde Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu hazırlamaları zorunludur. b) Diğer Vergi Daireleri Mükellefleri, Diğer Vergi Daireleri mükellefleri bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemlere ilişkin olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel Tebliğ’inde yer alan formata uygun şekilde Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu hazırlamaları zorunludur. c) Serbest Bölgelerde Faaliyette Bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefleri Serbest Bölgelerde Faaliyette Bulunan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, 01.01.2008 tarihinden itibaren ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemlerine ilişkin olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel Tebliğ’inde belirtilen formata uygun şekilde Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu hazırlamaları zorunludur. 2- Transfer Fiyatlandırması Raporu Ne Zaman Düzenlenecektir 2016 yılında ilişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlere dair hazırlanacak olan Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporlarının en geç 25 Nisan 2017 tarihine (Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilme süresine) kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra, istenmesi durumunda Vergi İdaresine veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur. 3- Raporda Bulunması Zorunlu Bilgi ve Belgeler Hazırlanan raporların Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Seri No: 1 hükümleri gereğince aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi gerekmektedir.

 • Mükellefin faaliyetlerinin tanımı, organizasyon yapısı ve ortakları, sermaye yapısı, içinde bulunduğu sektör, ekonomik ve hukuki geçmişi hakkında özet bilgiler, ilişkili kişilerin tanımı ve bu kişiler arasındaki mülkiyet ilişkilerine ilişkin bilgiler,

 • Üstlenilen işlevleri, sahip olunan riskleri ve kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler,

 • İşlem konusu yıla ilişkin ürün fiyat listeleri,

 • İşlem konusu yıla ilişkin üretim maliyetleri,

 • İşlem konusu yıl içinde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan işlemlerin miktarı ile fatura, dekont ve benzeri belgeler,

 • İşlem konusu yıl içinde ilişkili kişilerle yapılan tüm sözleşme örnekleri,

 • İlişkili kişilere ait özet mali tablolar,

 • İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi fiyatlandırma politikası,

 • İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise bunlara ilişkin bilgi,

 • Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayri maddi hak bedellerine ilişkin bilgi,

 • Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme nedeni ve uygulanmasına ilişkin bilgi ve belgeler (iç ve/veya dış emsaller, karşılaştırılabilirlik analizi),

 • Emsallere uygun fiyat ya da kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalar ve yapılan varsayımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler,

 • Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmişse, bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem,

 • Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler.

Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg