Varlık Barışında Son Düzenlemeler

18 Mayıs 2018 tarihde yayımlanan 7143 sayılı "Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" ile başta vergi, gümrük ve sosyal güvenlik kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılması olmak üzere, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, varlık barışı ve imar barışı düzenlemelerine ilişkin hükümler yer almaktadır. Varlık Barışı düzenlemesi esasında yurt dışında bulunan varlıkların cezasız olarak Türkiye'ye getirilmesinin sağlanılmasıdır. Bu kapsamda; - Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile, - Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı kazançlar bulunmaktadır. Yurtdışında bulunan varlıklar ise; Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını kapsamaktadır. Söz konusu varlıklarını 30/11/2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıkları diledikleri gibi hiç bir kısıtlamaya tabi olmaksızın tasarruf edebileceklerdir. Ancak burada banka ve aracı kurumların kendilerine beyan edilen varlık üzerinden stopaj yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu kurumlar kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir. Ancak bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecektir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30/11/2018 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, 31/12/2018 tarihine kadar ödenecektir. Varlık barışı ana hatları ile yukarıda özetlenmiş olup, yararlanma süresi ise daraltmıştır. Ancak Maliye Bakanlığı 18/08/2018 tarihli yaptığı düzenleme ile (7143 sayılı Kanun Genel Tebliği'ne (Seri No: 3) eklenen maddelere ilişkin tebliğ yayınlayarak) Varlık Barışı uygulamasında bize göre ciddi bir değişiklik yapmıştır. Yapılan bu değişiklik ile " Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.” hükmü getirilmiştir. Yani yurtdışından para gönderen kişi Hans, Michael olabilirken yurt içinden alıcılar Ali, Ahmet olabilmekte ve Ali ile Ahmet Varlık Barışı'ndan faydalanabilmektedir. Bize göre uygulanması farklı ama doğru bir uygulama olarak değerlendirmektedir. Çünkü varlık barışında esas olanın mümkün olduğu kadar ülkeye bol döviz girişini gerçekleştirmek olduğu düşünülmektedir. Bu değişikliğin ise uygulamaya destek olarak artırabileceği düşünülmektedir. Ancak kanun hükmü gereği 31/07/2018 tarihine kadar uygulamasında yani yurt dışındaki varlıkların bildirilerek Türkiye'ye getirilmesi ya da yurt içindeki varlıkların defterlere kaydedilmesi durumunda, herhangi bir vergi tarh edilmemiştir. Bu tarihten sonra getirilen varlıklardan ise %2 vergi alınması uygulaması başlamış bulunmaktadır. Bize göre madem varlık barışından söz ediyoruz, madem asıl amacımız ülkemize yüksek tutarlı döviz girişinin sağlanılması gelin, kanunun 31/07/2018 öncesi uygulamasında olduğu gibi vergisiz olarak getirilmesine izin vererek, %2 vergi uygulamasına son verelim. Bu şekilde daha etkin bir barış sağlama imkanımızın olacağı düşünülmektedir.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör