Vergi Yükümlülüklerinin Muhasebeleştirilme Esasları Belirlendi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Uluslararası Standartlar Kurulu’nun IFRIC 21 Levies başlıklı yorumunu Türkçeye çevirerek yayınladı. Yorum TFRS Yorum 21Vergi ve Benzeri Yükümlülükler adı ile yayınlanmıştır. TFRS Yorum 21, vergi ve benzeri yükümlülüklerin (bundan sonra vergi yükümlülükleri olarak kısaltılacaktır) muhasebeleştirilme esaslarının düzenlemektedir. Yorum, TMS 12 Gelir Vergileri standardı kapsamında ele alınan kar üzerinden alınan vergi yükümlülüklerinin kapsamına almamaktadır. Yorum, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar standardı kapsamına giren vergileri içermektedir. Bir başka ifade ile gider olarak kayda alına vergiler düzenleme kapsamındadır. Yorum, vergi yükümlülüklerin doğuş zamanını ve buna bağlı olarak da muhasebeleştirilmesi esaslarını düzenlemektedir. Standart kapsamında düzenlenen yükümlülükler sadece vergi idaresi tarafından koyular vergileri değil, diğer kamu idareleri tarafından işletmelere getiriler diğer yükümlülükleri de kapsamına almaktadır. Ancak, mevzuat ihlalleri nedeniyle verilen para cezaları ve diğer cezalar standart kapsamında değildir. Yorum kapsamındaki vergi yükümlülüğü doğuş zamanına TMS 37 hükümlerine göre kayıtlara alınacaktır. Doğuş zamanlarına yükümlülüğün kayda alınmasını aşağıdaki üç başlık altında incelemek mümkündür: - Dönem içinde elde edilen hasılata bağlı olarak vergi yükümlülüğü oluşması; Bu durumunda vergi yükümlülüğü hasılatın ortaya çıkmasına bağlı olarak kayda alınır. - Önceki dönem hasılatına bağlı olarak cari yılda vergi yükümlülüklerinin oluşması; Bu durumda vergi yükümlülüğü önceki dönem hasılatının ortaya çıkmasına bağlı olarak kayda alınır. Bir başka ifade ile önceki dönem geliri ortaya çıktığında, buna bağlı olarak karşılık ayrılır. - Belirli bir eşiğe ulaşılması nedeniyle ortaya çıkan vergi yükümlülükleri; Bu durumda, sözkonusu eşiğe ulaşılmadan herhangi bir yükümlülük kayda alınmaz. Eşiğe ulaşılmasıyla vergi yükümlüğü kayda alınmaya başlar. Yorum, 1 Ocak 2014 tarihinde sonraki dönemlere uygulanacaktır. Erken uygulama da işletmeler tarafından tercih edilebilir. Yorumun ilk kez uygulanması durumunda, işletmelerin TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar standardı kapsamında geriye doğru düzeltme yapmaları gerekli olacaktır.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg